Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Nordisk Folkecenter for vedvarende energi
Status 2015
Frank Odgaard-Jensen er for længst udtrådt af bestyrelsen. Der er ingen kontakt til Centret.
24. juni 2014
Efter generalforsamlingen har der været en skriftlig dialog mellem Folkecentrets bestyrelseformand Ole Vagn Christensen og H&B´s formand HP Korsgaard.
Ydby Håndværker- og Borgerforening er derfor i besiddelse af bekræftelse på, at ansøgere til medlemsskab af Støttekredsen vil blive bedømt, medmindre de har bedt om at få kontingentet retur.
Bliv medlem, mød op og gør jeres indflydelse gældende.
Generalforsamling 21. juni 2014
Kamp om uønsket indblanding?
Lidt historie er nødvendig for at forstå seancen og dens medier.
Før generalforsamlingen 2013 havde der været nogen tumult.
Den nye direktør, ansat til at renovere den antikke ledelse, fremkom med et forslag som var helt uspiseligt for ledelsen og den medfølende del af bestyrelsen, men accepteret af det fremadskuende mindretal.
Da forslaget blev forkastet og direktøren afskediget, forlod flere bestyrelsen, heraf bestyrelsesformanden og Thisted Kommunes repræsentant.
Bestyrelsen var pludselig ikke intakt.

Da beboerne i Ydby generelt er glade og stolte over Folkecentrets virke gennem 30 år, ville de gerne yde deres.
Ved fælles hjælp meldte mange sig i Støttekredsen, for at deltage i Generalforsamlingen med ønske og tilbud om lokalt samarbejde og forslag til opstilling af et kompetent bestyrelsesmedlem.

Alt lykkedes ikke helt.
Med slet vilje blev de nye ikke godkendt, derimod afvist ved fremmødet.
Blandt andet, i dagspressen nævnt, som afværgelse af kupforsøg.
Dog kom et lokalt ”gammelt” medlem i bestyrelsen, Frank Odgaard-Jensen.

Meget er sket siden.
Der har været afholdt et såkaldt dialogmøde - monologmøde er nok et bedre udtryk.
Frank er udtrådt, grundet bestyrelsens holdning til lokalområdet, herunder forholdelse til støttekredsmedlemmer m.m.
Folkecentret ønsker tilsyneladende, trods modsatte udtalelser, ikke lokal indblanding, mener slet ikke Thy-området har kapable personer.

Til generalforsamlingen i år, lørdag 21. juni, var indbudt de personer, der i 2013 indbetalte kontingentet i den tro at være medlem, dog med senere tilbud om at få pengene tilbage.
Tilbuddet gjaldt alene taleret ved punkt 9. i dagsordenen, men ikke stemmeret.
Punkt 9. drejede sig om godkendelse af ansøgende medlemmer til Støttekredsen.
De ansøgende blev henvist til stole i en særlig loge i ydersiden.

Om beretningerne er der, trods et væld af ord, ikke meget at sige, dog anedes punkt 9. overalt undervejs.

Regnskabet punkt 3. Der er egentlig tale om to regnskaber, Folkecentrets og Støttekredsens.
Folkecentrets regnskab forelå godkendt af revisionsfirmaet, dog kun oppe på kontoret, og blev efter oratorisk fremlæggelse også godkendt af generalforsamlingen.
Støttekredsens regnskab godkendtes med et ukendt punkt om, hvor mange af de ikke godkendte der ønsker pengene tilbage. Løses måske ved, at de efter generalforsamlingen pludselig bliver godkendt.

Punkt 5., 6., og 8.: Valg til forskellige poster, bestyrelse, suppleanter og revisorer m.m.
Valgene blev, med begrundelse i overgangsordninger, foreslået genvalg på næsten alle poster, ogoverladt til forsamlingens klapsalver.
Og blev det med sammenfaldende interesseområder, selvom formanden, mange gange, motiverede ønsket om adskillelse af Folkecentret og Støttekredsen.

Punkt 9. Optagelse af medlemmer af Støttekredsen.
De tre mødte ”ansøgende” medlemmer, af de der i 2013 meldte sig ind, blev bedt om at motivere deres ansøgning.
HP Korsgaard redegjorde for Ydby Håndværker og Borgerforenings medvirken til skabelse af lokal interesse for Folkecentret, en interesse der, i praksis, er opfattet som uønsket.
Af de tre ”ansøgere” til medlemskab meldte 2 fra. (HP Korsgaard og Christian Morsing)
Det interessante er, hvad sker der med de cirka 30, der ikke har bedt om kontingentet retur? Det blev der spurgt om, men ikke svaret på.
Når så mange ikke har bedt om det indbetalte kontingent retur, tyder det på, at man ønsker besked på, om man anses for at være en hæderlig borger, det er også hvad der høres ude i det virkelige liv.

Punkt 10. Eventuelt
Formanden indledte med et ordrigt og nedladende indlæg om HP Korsgaards indlæg under punkt 9. Hvilket jo var utilstedeligt, indlæggeren havde jo kun taleret i punkt 9., og kunne ikke modsige, hvilket der ellers var god grund til.
Efter andre indlæg fik Preben Maegaard ordet, hvilket fik HP Korsgaard og undertegnede til at forlade lokalet. Der er grænser for, hvad man skal tåle.
Christian Morsing