Boddum-Ydby
Idrætsforening
Jens Ulrik Thomsen
(formand)
Telefon 2567 2912 og 9795 2912
e-mail
*
Svend Hansen
(kasserer)
Telefon 9795 9037 og 5217 6088
e-mail
Dilettant
Boddum-Ydby Dilettant er en del af Idrætsforeningen
Vedtægter for Boddum-Ydby Idrætsforening

§1
Foreningens navn er BODDUM-YDBY IDRÆTSFORENING.

Foreningen blev stiftet d. 5. december 1973, og er hjemmehørende i Thisted Kommune.

§2
Foreningens formål er at fremme al idræt.

Foreningen tegnes udadtil af foreningens formand og i dennes fravær af næstformanden.

§3
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælges på generalforsamlingen og valgperioden er 2 år.

På lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer.

Hvert år vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig snarrest, og inden 14 dage, efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§5
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar måned, indkaldes med mindst 8 dages varsel, gennem den lokale presse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 72 timer før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ved generalforsamlingen er fyld 16 år, og har været medlem i mindst 2 måneder. Er et medlem under 16 år, udøves stemmeretten af dennes forældre eller værge.

Valgbarhedsalderen er 18 år.

Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år, herunder evt. udvalgsberetninger.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg revisorer.
7. Eventuelt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes og ledes som en ordinær generalforsamling.

§7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være forsynet med
revisorernes påtegning, når regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er ansvarlige overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
§8
Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen udelukke

medlemmet med 8 dages varsel.

Medlemmet bliver slettet af medlemslisten og kan ikke optages på ny, før restancen er betalt.

Bestyrelsen kan, med mindst 4 stemmer for dette, udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Dette dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor
bestyrelsen.

Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse afprøvet på den
førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 72 timer før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Et medlem, der er udelukket ved generalforsamlingen, kan kun genoptages som medlem, ved en ny generalforsamling.

§9
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og opløsning kan kun finde sted, når mindst 3/4 - del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer skriftligt herfor.

Generalforsamlingen tager derefter bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendele ti l idrætslige formål i Boddum-Ydby.

§10
Ændringer af disse vedtægter kan fremlægges på enhver generalforsamling og vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Februar 2016

Boddum-Ydby Idrætsforening
Har fået
Ny hjemmeside
Denne side opdateres ikke længere
Vil efter lidt tilvænning blive slettet
Tak for samarbejdet
moxfa
Sæson 2018/2019 i Boddum-Ydby Idrætsforening
NYT-NYT-NYT
BYIF har i den kommende sæson indledt et samarbejde med Vestervig-Agger Gymnastikforening om Lillespring-hold og Storespring-hold - se hvor og hvornår der trænes længere nede.

Hvor ikke andet er nævnt starter sæsonen i uge 38.

Gymnastik:
 • Puslinge: Tirsdag 16.30-17.30. Instruktører: Jens Ulrik, Kira, Vigga og Annekatrine.
 • Lillespring-hold skal træne i Vestervig – onsdag kl. 17.30-18.30. Instruktører: Berith, Cathrine, Kristian og Patrick
 • Lillespring-hold 0.- 2. klasse.
 • Forældre/barn: Onsdag kl. 16.30-17.15. Instruktører: Louise og Iben
 • Storespring-hold skal træne i Ydby – onsdag kl. 17.15-18.45. Instruktører: Mikkel, Kasper, Rune, Maja og Julie
 • Storespring-hold 3.- 6. klasse
 • Sydthy Mix 7.-10. klasse: træner i Hurup Hal B onsdag 19.15-21.00. Instruktører: Maria, Jeanette, Rasmus, Max og Per

  Kontingent: 400,- kr. pr. time, 500,- kr. for halvanden time, 300,- kr. for tre kvarter
  Sydthy Mix 1000,- kr.

Basket:

 • Unge 13-20 år: Mandag kl. 17.00-18.00. Instruktør: Christian Liberg

  Kontingent: Børn 400,- kr. og voksne 600,- kr.

Dans:

NYT – NYT – NYT – fra og med uge 43 – 10 aftener med dans

 • For alle: Tirsdag kl. 19.00-20.00. Instruktør: Janni Norma Naursgaard

  Kontingent: 500,- kr. for 10 x 1 time

Karate:

 • Voksen (16-? år): Onsdag kl. 18.45-20.30. Instruktør: Berit
 • Børn (10-15 år): Torsdag kl. 18.00-19.00. Instruktører: Line, Lotte, Lars og Berit

  Kontingent: Børn 215,- kr. halvårligt – Voksne: 325,- halvårligt

Badminton:

 • Børn fra 2. klasse og op: Torsdag kl. 16.30-17.30. Instruktører: Kurt, Lene og Per
 • Senior: Onsdag kl. 20.30-22.00 og torsdag kl. 20.00-22.00

  Kontingent: Børn 400,- kr. og voksne 600,- kr.

Bowls:

 • Onsdag kl. 13.00-15.00

  35,- kr. pr. gang der mødes

Kroket:

 • 6. oktober - 1. april: Lørdag fra kl. 13.00
 • 4. april - 26. september: Torsdag fra kl.19.00

  Kontingent 250,- kr. årligt

Petanque:
 • Banerne ved Ydby Station kan altid benyttes til deres formål.
Nyt æresmedlem
Trine Grud
Til lokalopvisningen fredag 16. marts blev der givet en helt særlig anerkendelse til en af vores instruktører; en ildsjæl der med god grund skulle fremhæves netop denne aften.
En instruktør der, hvis man trækker et enkelt år fra på grund af et brækket ben, faktisk har 25-års jubilæum i foreningen.

Hun startede sit virke tilbage i 1992 som 16-årig, lige hjemvendt fra efterskole, og som sagt på nær et enkelt år med en skade har Trine Grud siden været på instruktørlisten i B-Y-I-F.

Gennem årene har Trine kunnet sætte flueben ved samtlige udbudte gymnastikhold lige fra ’Mor-far-barn’ til det voksne ’MK-hold’.

Både spring- og rytmehold, og nogle år blev det til både 2 og 3 forskellige hold over samme sæson, så der har været noget at holde styr på.

Udover at være en utrættelig instruktør har Trine fra midt i halvfemserne og godt 10 år frem siddet i bestyrelsen, og hun har foruden gymnastik også hjulpet med kids volley.
I bestyrelsen er vi selvfølgelig enige om, at Trine Grud i den grad fortjener et skulderklap af dimensioner, så derfor udnævnes hun til æresmedlem.

Det er foreningens måde at være lidt selvhøjtidelige på. Cirka hvert 10. år hædres et medlem, der har ydet en særlig indsats.
Man må sige, at jobbet med at finde instruktører ville være knap så udfordrende, hvis en tilsvarende ”kontrakt” som Trines kunne foreligge, hver gang en ny instruktør skal starte.

Tak for den store hjælp Trine! Med håb om mange gode år fremover som instruktør i Boddum-Ydby Idrætsforening.

Boddum-Ydby Idrætsforening blev 1973 stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening.
Som det ses, blev Boddum-Ydby Idrætsforening stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening. Den første formand blev navnkundige Richard Laursen.
Marinus Jensen (kasserer) Niels Christensen (mangeårig træner og æresmedlem) Richard Laursen (formand)
(ved en anden lejlighed)
Aktiviteterne var dengang fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og dilettant. De indendørs aktiviteter foregik i gymnastiksalene i skolerne i Boddum og Ydby.
I 1986 overgik fodbolden til Sydthy Boldklub og hovedaktiviteten blev herefter gymnastik, som stadigvæk er een af hjørnestenene i foreningen.
Indvielsen af Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, hvor foreningen var en aktiv deltager ved opførelsen i december 2007, gav foreningen moderne faciliteter og nye muligheder. Medlemstallet blev fordoblet.
Foreningen har løbende tilpasset sig nye muligheder, og tilbyder i dag gymnastik, yoga, badminton, kids-volley, karate, bowls, krocket, havkajak og dilettant, så mulighederne er mange for alle medlemmerne.

Med dygtige og engagere ledere og instruktører fremstår foreningen i dag som en attraktiv aktør på fritidsområdet i lokalområdet.
Samtidig er foreningen præget af stor stabilitet. I de 40 år har foreningen således kun haft 4 formænd, nemlig Richard Laursen, Lisbeth Nielsen, Jørgen Stefansen og Jens Ulrik Thomsen. I samme periode kun 3 kasserere, nemlig Marinus Jensen, Lisbeth Nielsen og Svend Hansen.
Endvidere har foreningen aldrig haft problemer med af få besat bestyrelsesposterne.
Foreningen deltager i år sammen med Boddum-Ydby Friskole, Boddum-Ydby Skytteforening og Thy BMX i DGI`s DM i foreningsudvikling, så der ses også lyst på fremtiden.

Richard Lauraen hejser flaget ved indvielse af klubhusets tilbygning