Boddum-Ydby
Idrætsforening
Jens Ulrik Thomsen
(formand)
Telefon 2567 2912 og 9795 2912
e-mail
*
Svend Hansen
Telefon 9795 9037 og 5217 6088
e-mail
Afdelinger:
Bowls
Se mere
Krocket
Se mere
Generalforsamling 25. februar 2016
Blev der foretaget nogle ændringer i vedtægterne

Vedtægter for Boddum-Ydby Idrætsforening

§1
Foreningens navn er BODDUM-YDBY IDRÆTSFORENING.
Foreningen blev stiftet d. 5. december 1973, og er hjemmehørende I Thisted Kommune.

§2
Foreningens formål er at fremme al idræt.
Foreningen tegnes udadtil af forenings formand og i dennes fravær af næstformanden.

§3
Kontingenter fastsættes af bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælges på generalforsamlingen og valgperioden er 2 år.
På lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer.
Hvert år vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig snarrest, og inden 14 dage, efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§5
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar måned, indkaldes med mindst 8 dages varsel, gennem den lokale presse. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 72 timer før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ved generalforsamlingen er fyldt 16 år, og har været medlem i mindst 2 måneder. Er et medlem under 16 år, udøves stemmeretten af dennes forældre eller værge.
Valgbarhedsalderen er 18 år.
Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år, herunder evt. udvalgsretninger.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelt.

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes og ledes som en ordinær generalforsamling

§7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes påtegning, når regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er ansvarlige overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

§8
Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen udelukke medlemmet med 8 dages varsel.
Medlemmet bliver slettet af medlemslisten og kan ikke optages på ny, før restancen er betalt.
Bestyrelsen kan, med mindst 4 stemmer for dette udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Dette dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen.
Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse afprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling,
har vedkommende krav på at få meddelelse
herom senest 72 timer før generalforsamling. ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Et medlem der er udelukket på en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem, ved en ny generalforsamling.

$9
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og opløsning kan kun finde sted, når mindst ¾ -del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer skriftlig herfor.
Generalforsamlingen tager derefter bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendele til idrætslige formål i Boddum-Ydby.

§10
Ændringer af disse vedtægter kan fremlægges på enhver generalforsamling og vedtages, når mindst 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget.

Februar 2016

Boddum-Ydby Idrætsforening 40 år - i 2013
I forbindelse med markeringen af Boddum-Ydby Idrætsforenings 40-års jubilæum i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, blev Jørgen Stefansen udnævnt til æresmedlem for 40 års aktiv medvirken i foreningen.
Han blev valgt til den første bestyrelse, og sad der i 34 år, heraf 20 år som formand, og de sidste 6 år som foreningens repræsentant i Boddum-Ydby Skytte og Fritidscenter.
Jørgen Stefansen og Jens Ulrik Thomsen, foreningens formand

Jens Ulrik Thomsen takkede Jørgen for et utrætteligt arbejde for foreningen, og overrakte ham et årskrus til minde, og som det synlige bevis for udnævnelsen.
Udnævnelse til æresmedlem er noget der kun overgår et fåtal, og kræver en helt ekstraordinær og mangeårig indsats.
Jørgen er således kun det 3. æresmedlem i foreningens 40-årige historie.
Tidligere æresmedlemmer har været nu afdøde Niels Christensen, Ydby og Richard Laursen, Doverodde.

Markeringen havde samlet mange tidligere og nuværende medlemmer, repræsentanter for andre foreninger og interesserede. Sparekassen Thy gav kaffe og rundstykker.
Boddum-Ydby Idrætsforening blev 1973 stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening.
Som det ses, blev Boddum-Ydby Idrætsforening stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening. Den første formand blev navnkundige Richard Laursen.
Marinus Jensen (kasserer) Niels Christensen (mangeårig træner og æresmedlem) Richard Laursen (formand)
(ved en anden lejlighed)
Aktiviteterne var dengang fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og dilettant. De indendørs aktiviteter foregik i gymnastiksalene i skolerne i Boddum og Ydby.
I 1986 overgik fodbolden til Sydthy Boldklub og hovedaktiviteten blev herefter gymnastik, som stadigvæk er een af hjørnestenene i foreningen.
Indvielsen af Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, hvor foreningen var en aktiv deltager ved opførelsen i december 2007, gav foreningen moderne faciliteter og nye muligheder. Medlemstallet blev fordoblet.
Foreningen har løbende tilpasset sig nye muligheder, og tilbyder i dag gymnastik, yoga, badminton, kids-volley, karate, bowls, krocket, havkajak og dilettant, så mulighederne er mange for alle medlemmerne.

Med dygtige og engagere ledere og instruktører fremstår foreningen i dag som en attraktiv aktør på fritidsområdet i lokalområdet.
Samtidig er foreningen præget af stor stabilitet. I de 40 år har foreningen således kun haft 4 formænd, nemlig Richard Laursen, Lisbeth Nielsen, Jørgen Stefansen og Jens Ulrik Thomsen. I samme periode kun 3 kasserere, nemlig Marinus Jensen, Lisbeth Nielsen og Svend Hansen.
Endvidere har foreningen aldrig haft problemer med af få besat bestyrelsesposterne.
Foreningen deltager i år sammen med Boddum-Ydby Friskole, Boddum-Ydby Skytteforening og Thy BMX i DGI`s DM i foreningsudvikling, så der ses også lyst på fremtiden.

Richard Lauraen hejser flaget ved indvielse af klubhusets tilbygning