Ydby Håndværker- og Borgerforening
- et protokolkik over de første år - den gang for 100 år siden
Foreningen er stiftet Aar 1910 14. februar med 21 medlemmer.
Det ser ud som der i forvejen har været indkøbt en protokol, for medlemmerne har helt tydeligt egenhændigt skrevet navnene ind.
Der foreligger også en flot regnskabsbog, indkøbt for 2 kroner.

Allerede den 14. marts samme år afholdtes ekstraordinær generalforsamling, på Gammel Kro i Tvolm, med det formål at afgøre, hvor foreningen skulle holde til.
Resultatet blev, med 16 stemmer mod 15, at Stationskroen skulle lægge lokale til med fri lys- og varmeforbrug. Kroen har jo nok kalkuleret med salg af forskellige nydelsesmidler.

Søndag den 17. juli var der udflugt til Tambohus, afgang klokken 10 fra Stationskroen. Hvert medlem måtte erlægge 2 kroner til dækning af vognleje og musik.

Søndag den 14. august det år 1910 afholdtes faneindvielse på Stationskroen. Murer N P Mogensen fra Tvolm var udnævnt til fanebærer, med sadelmager J N Poulsen Ydby station, og skrædder O S Sørensen Ydbylund som fanevagter i foreningen.

På en generalforsamling 27. august 1910 blev det besluttet af afholde juletræ for medlemmer og deres børn.
Det blev også overladt til bestyrelsen at arrangere aftenskole for medlemmer med hustand, fagene skulle særligt være regning, skrivning og dansk.
Aftenskolen blev etableret på Tvolm Skole. 2 gange hver uge i vinterhalvåret klokken 8 til 10. Hver elev skulle betale 2 kroner.
Lærerne var N P Hougaard Tvolm, A Jensen-Lyngsø Holmgaard og S Dahl Eriksen Dover. Lærerne havde på forhånd nægtet at modtage betaling. Bestyrelsen fandt at lærernes interesse og arbejde var påskønnelsesværdigt, og vedtog at skænke hver lærer en lille gave, bestående af sølv, som tak for deres arbejde.
Formanden og kassereren blev bemyndiget til at indkøbe nævnte, og sammenkalde lærerne, samt hele bestyrelsen, og overrække gaven i sammes nærvær.

En yderst aktiv forening. Når der stikordsvis nævnes noget særligt, er det ikke for at "udstille" datidens forhold som mærkelige, men for at fremhæve fremsynetheden.
Foreningen startede med de 21 medlemmer, i 1914 var der 33 og i 1920 66.
Der blev fremskaffet foredrag, gerne historisk. Grønland nævnes et sted, men også Håndværk og Landsbyliv var emner.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at arrangere bladhold til cirkulation, men også til "fælleslæsning" på klubaftner 1. og 3. lørdag i måneden.
Disse klubaftner må have været populære, for bestyrelsen bemyndiges til at sørge for ikke-medlemmer formenes adgang.

Der må også have været forskel på folk den gang, for efter 19. august 1911 var det tilladt, ved festlige lejligheder, at indføre uvedkommende, mod et passende honorar.
Det blev på en senere generalforsamlig indskærpet, at dette ikke måtte tage overhånd!

Der ansøges 1912 om et led ved landevejens passage af jernbanen ved Ydby station. Dette blev gjort flere gange. Det ses ikke hvornår bommene kom.
Det overvejedes at indmelde sig i "Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk". Da kontingentet for nævnte forening betaltes forud med eet år ad gangen, udsattes indmeldelsen indtil videre.
Indmeldelse må alligevel have fundet sted, for 1913 sender foreningen en protest mod, at Fællesrepræsentationens formand uden forudindhentet tilladelse, på organisationens vegne, indblander sig i Grundlovsændringsforslaget, som for tiden foreligger i Rigsdagen.

Der foranstaltes Afholdsdillettantforestilling i vinteren 1912-13.
Eventuelt overskud indgår i foreningens kasse, mens et muligt underskud bæres af foreningen, ligeligt fordelt på alle medlemmer.

Der ydes 10 kroner årlig til Ydby Sognebogssamling, imod at alle foreningens medlemmer har gratis adgang til at låne bøger i omtalte bogsamling.

Til en bazar i 1913 var der som præmie indkøbt en gris til 72 kroner og firs, en gås 8 kroner. Musik, billetsalg og kontrol kostede 101 kroner.
Ved denne Bazar er det nævnt, at Stationskroens store sal og lille sal samt 3 gæsteværelser skulle i brug - og at der skulle være elektrisk lys indlagt overalt i store sal. [i den forbindelse må det nævnes, at det var i 1912 Ydby Elektricitetsværk blev etableret]

3. oktober 1914 beslutter bestyrelsen, på grund af de urolige forhold i Eurupa, at udsætte en selskabelig sammenkomst indtil videre!

Der har været aftenskole i årene siden 1911, og været planer om Teknisk skole også. Det er lidt uklart hvornår den startede, men i foråret 1915 fik lærer Eriksen fra Dover et gratiale for sit arbejde ved Teknisk Skole (cirka 10 kroner). Malermester Kr. Mikkelsen fik 40 kroner for sit arbejde ved aftenskolen.

Samme år vedtog bestyrelsen sommerudflugt til Doverodde, men uden udgift for foreningen!

I 1918 vedtog man, at basar ikke skulle afholdes på grund af den Spanske Syge.

1919 sendes en prostest til Centralforeningen, mod den nye lærlingelov i den skikkelse regeringen havde forelagt.

Smed Chr. Fogh forlader en gang i tyverne Ydby. Han har været foreningen en god mand. Der holdes et gilde, og bestyrelsen har vedtaget at give ham en gave til ikke over 25 kroner.

Dette er et kort udtræk af de første cirka 20 år, der kunne skrives meget mere.

Vi må vist erkende, at det var godt gjort.
Aften- og Teknisk Skole, begyndelse til Bibliotek, kollektivt Bladhold, indblanding i Rigets forhold,
Kulturelle og selskabelige tiltag
Elektricitetsværk, ganske vist ikke etableret af foreningen,
men dog af et af medlemmerne.

Havde de mere at gøre med, og for, dengang?

moxfa

Første side i foreningens første protokol
*
Allerede den 14. marts blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med det formål at bestemme, hvor foreningens møder skulle holdes. Der var kamp til stregen, den Gamle kro i Tvolm fik 15 stemmer og stationskroen 16. Samtidig vedtoges det, at karetmager Andersen fra Gundtoft kunne optages i foreningen.
*
Medlemsliste 1914