Ydby Håndværker- og Borgerforening
Stiftet 14. februar 1910 under navnet
"Ydby Haandværkerforening"
cvr. nr. 30862384
Foreningens historie
Medlemskontingent (hele familien) 200,- kroner
+ eventuelt bidrag til hjertestarter
Medlem Mølleåparken 100, - kroner

Betaling via Netbank
Reg. nr.: 9111 kontonr.:
0002531100
Eller
MobilPay 3064 9796 (husk navn og vej)
Eller
gå i:
Sparekassen Thy
Betaling kan også ske hos kasserer Ulrik Nielsen, Kløvenhøjvej 2
Vi bliver glade for nye medlemmer
Alle bidrag, og øvrig indsats, er nødvendige for Ydby
*
Foreningens bestyrelse
Konstituering 10. juni 2021
2146 9909
Jytte Sunesen (formand) e-mail
4073 5175
Poul Svendsen (næstformand) e-mail
3064 9796
Ulrik Nielsen (kasserer) e-mail
5120 0877
Frank Odgaard-Jensen (sekretær) e-mail
6174 5200
Birthe Svendsen e-mail
2183 1581
Jens Krabbe e-mail
2024 1138
Alice Krabbe (suppleant) e-mail
Foreningen opfordrer lokale foreninger og råd - at lade aktiviteter omtale her på siden, blandt andet nævnt i On-line Aktivitetskalenderen
Det kalder på deltagere, og profilerer Ydby.
Det er gratis, skriv til :Redaktøren 4028 6141
Sankedage er en aktivitet under Ydby Håndværker- og Borgerforening.
Sidste lørdag i månederne September-April - 8.30 - 12.30
Går ud på at vedligeholde Tvolm Skov.
Herunder friholde gravhøjene for trævækster.
Skaffe brænde til Mølleåparken er også een af opgaverne
Kontakt Ulrik Nielsen 3064 9796 e-mail
Persondataforordningen 2018
 • Følsomme oplysninger gemmes eller opgives aldrig.
 • Bestyrelses- og andre medlemmer:
  Navn, hverv, telefonummer og e-mailadresse opgives med samtykke.
 • Link til sociale medier vises kun i enkelte tilfælde, og kun når udbyderen selv har ansvar for indholdet.
 • I omtale af begivenheder overholdes journalistisk ansvar.
 • I annoncer opgives ikke følsomme oplysninger, men ansvaret er principielt annoncørens.
 • Ansvar for indhold i sider der er link til, er alene vedkommende udbyders.
*
Vedtægter for Ydby Håndværker- og Borgerforening
§1 Foreningens navn er Ydby Håndværker og Borgerforening.

§2 Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for Ydby og omegns beboer. Derfor kan foreningen støtte og starte aktiviteter, der fremmer dette. Derfor kan foreningen støtte og arrangere fester, møde o.l.

§3 Foreningen optager medlemmer der er bosiddende i Ydby Boddum og omegn.

§4 Der afholdes generalforsamling, hvert år i januar eller februar måned efter forudgående bekendtgørelse senest 2 uger før afholdelsen, i mindst en husomdelt skrivelse.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, uanset de fremmødtes antal, og derfor beslutningsdygtig. Alle forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres afstemningen ved lodtrækning. Stemmeberettiget er et hvert medlem af foreningen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 1/5 af medlemmerne, hvis de skriftligt stiller krav herom, med angivelse af kravets indhold.

§6 Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, vedtager ændringerne.

§7 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år ad gangen – i lige årstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og sekretær. Der vælges endvidere, hvert år en suppleant for en periode af 2 år. Alle valg skal foregå skriftligt, hvis blot en af de fremmødte begærer dette.

Ved skriftlig afstemning til bestyrelsen, skrives højst 3 henholdsvis 2 navne på stemmesedlen af de foreslåede medlemmer. Der kan kun afgives en stemme på hver af de foreslåede. Ingen medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlem eller revisor, hvis ikke de er møde op til generalforsamlingen, eller skriftligt har meddelt at de modtager valg.

Sekretæren er ansvarlig for, at dagsorden og beslutninger fra generalforsamlinger og møder er ført ind i forhandlingsprotokollen. Sekretæren skal ligeledes føre protokollen upartisk og loyal overfor et hvert møde/generalforsamling.

§8 Formanden og kassereren kan ved begges underskrifter indgå forpligtende aftaler.

§9 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Sekretæren udfærdiger referat fra bestyrelsesmøderne i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt.

§10 Foreningens regnskab skal hvert år revideres af de 2 revisorer, som er lovligt valgte på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Der vælges revisorer i alle ulige årstal. Bestyrelsen er forpligtet til at opstille et realistisk budget der balancerer.

§11 Kassereren skal til en hver tid ligge inde med en kassebeholdning, som er nødvendig for foreningens drift. Resten sættes ind på foreningens bankkonto.

§12 Foreningen kan udnævne ” æresmedlemmer” efter bestyrelsens skøn. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer, men er fritaget for at betale kontingent samt betale entre ved foreningens arrangementer.

§13 Foreningen kan kun opløses, hvis mindst halvdelen af medlemmerne stemmer derfor, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 8 dages mellemrum.

Ovenstående vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen den 24.6.2021

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Tirsdag den 4. januar 2022 kl. 19.00 hos Jytte Sunesen.

Deltagere:
Jytte Sunesen, Alice Krabbe, Jens Krabbe, Birthe Svendsen, Poul Svendsen, Ulrik Nielsen og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Referater fra de 3 seneste møder blev underskrevet.

2.
Foreningens økonomi ved Ulrik. Året 2021 kommer ud med balance mellem indtægter og udgifter, formuen er på ca. 65.000 kr.

3.
Hytter i skoven: det udvendige lys på toilethytte er fjernet. Det udvendige lys på grilhytte er fjernet og de indvendige lamper er frakoblet. Dør og karm er fjernet på grillhytte og der er monteret lister. Både Thisted Kommune og Miljøstyrelsen er orienteret om ændringerne, og vi forventer at modtage en endelig godkendelse af begge hytter fra Miljøstyrelsen i løbet af kort tid.
Ulrik undersøger muligheder for at give bidrag til driften via MobilePay.

4.
MTB-spor i skoven: sporbyggerne har fjernet hop og andre installationer i skoven. Der er lavet aftale med kommunen om, at der udfærdiges en skriftlig aftale om det fremtidige vedligehold af MTB – sporene.

5.
De 2 sheltere i skoven kan ikke bookes, men bruger du dette link kan du se en beskrivelse af herlighederne https://opdagthy.dk/ydby-shelters/.
Det er først til mølle, hvis du vil overnatte i dem.

6.
Mølleåparken, der arbejdes på at opføre en scene. YHB ønsker afklaring af udestående spørgsmål inden vi tager beslutning om deltagelse i projektet.

7.
Der er ingen tomme grunde i øjeblikket som vi er interesserede i.

8.
Takkebrev fra Christian Morsing for opmærksomhed ved hans fødselsdag blev modtaget med tak og benovelse over den finurlige pen.

9.
Hjemmesiden www.ydbythy.dk , Ulrik arbejder videre med at finde en fremtidig løsning.

10.
Foreningens samarbejde og organisationsmæssige placering i forhold til visionsgruppen og det nye klynge samarbejde skal afklares. Vi håber indenfor kort tid at kunne afholde et møde med klyngens styregruppe.

11.
Vores repræsentant i ”Fjordbyernes Netværk” skal vælges af den kommende bestyrelse efter generalforsamlingen.

12.
Generalforsamling afholdes den 28. 2. 22 kl. 19.30 i Fritidscentret. Indbydelse udsendes til samtlige husstande senest 14 dage før generalforsamlingen.

13.
Næste møde blev aftalt til den 3. februar hos Alice og Jens Krabbe.

Sdr. Ydby den 8. januar 2022
Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Onsdag 9. december 2021 19.00 hos Alice og Jens Krabbe
Afbud: Jytte Sunesen og Poul Svendsen

1.
Underskrive referater fra de 2 seneste møder.

2.
Foreningens økonomi ved Ulrik. Ikke de store udsving i forhold til sidste år.

3.
Hytter i skoven, Miljøstyrelsen har krævet al belysning og dør med karm fjernet på grillhytten samt den udvendige lampe på toilethytten. Det laves før den 31. december 2021.

4.
MTB-spor i skoven. Frank orienterede om den indgåede aftale med kommunen om, at fjerne nærmere aftalte hop og installationer. Sporbyggerne har lovet af fjerne det omtalte senest medio februar, hvis ikke vinteren sætter en stopper for arbejdet. Det fremtidige vedligehold af sporet aftales mellem YHB og kommunen.

5.
De frivillige der vedligeholder skoven har plantet 150 bøgetræer og 50 egetræer, planterne er betalt af kommunen.

6.
Birthe har aftalt med skovfoged Klavs B. Iversen, at han lægger de 2 sheltere på Naturstyrelse´s hjemmeside, så de bliver til at finde for fremtidige brugere.

7.
Mølleåparken, der arbejdes på at opføre en scene. YHB ønsker afklaring af udestående spørgsmål inden vi tager beslutning om deltagelse i projektet.

8.
Poul Svendsen undersøger, om der er tomme grunde i Ydby, som YHB kunne have en vis interesse i.

9.
Mødet med bestyrelsen for Dover Plantage aps den 11. november 2021 blev indgående drøftet. Vi valgte at lukke for yderlige drøftelser og lade hver enkel drage sin egen lærdom af hændelsen.

10.
Hjemmesiden www.ydbythy.dk , Christian kan ikke lægge billeder på siden! Hvilke løsninger har andre foreninger valgt? Ulrik er fortsat på opgaven med at finde den fremtidige løsning.

11.
Foreningens samarbejde og organisationsmæssige placering i forhold til visionsgruppen og det nye klynge samarbejde? Foreningens repræsentant i klyngen? En afklaring presser sig mere og mere på, vi håber processen kan påbegyndes i begyndelsen af det nye år.

12.
Samarbejde om etablering af stier sammen med ”Fjordbyernes Netværk”. Tages op i 2022.

13.
Generalforsamling foreslås afholdt den 22. 2. 22. (er hallen ledig Jytte?)

14.
Næste møde afholdes den 4. januar 2022 kl. 19.00 hos Jytte Sunesen.

15.
Under eventuelt fortalte Frank, at der er lagt en opfordring om, at blive Hjerteløber på hjemmesiden. Frank havde medbragt det nye program fra Boddum-Ydby Seniorer til oplysning og inspiration.

Sdr. Ydby den 10. december 2021
Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening Onsdag 3. november 2021, kl. 19.00 hos Birthe og Poul Svendsen.

Deltagere: Birthe Svendsen, Poul Svendsen, Bo Høje Christensen og Frank Odgaard-Jensen.

På grund af det store forfald, blev flere af punkterne udsat eller kun sparsomt behandlet.

1. Underskrive referat fra sidste møde. Udsat.

2. Foreningens økonomi ved Ulrik. Udsat.

3. Hytter i skoven, nye krav fra kommunen, Alice har kontakt til Esben Oddershede. Udsat.

4. MTB-spor i skoven. Sporbyggerne har kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen, vi forventer besøg af specialkonsulent Marie Walther fra styrelsen i begyndelsen af 2022. Vi forventer at kunne lave en aftale med såvel Slots- og Kulturstyrelsen og Thisted Kommune om sporenes fremtidige udseende og brug.

5. Skiltning og synliggørelse af sheltere. Bo Høje Christensen sende materiale til Birthe Svendsen vedr. oprettelse på Naturstyrelsens hjemmeside. Eventuel skiltning aftales senere.

6. Mølleåparken, der arbejdes på at opføre en scene, hvilket kræver opbakning fra YHB. Poul Svendsen undersøger holdningen hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer og underretter Bo Høje Christensen.

7. Æblelunden, dammen er bragt i orden af Bo Høje og Jens krabbe

8. Hjemmesiden www.ydbythy.dk , Christian kan ikke lægge billeder på siden! Hvilke løsninger har andre foreninger valgt? Ulrik. Udsat

9. Foreningens samarbejde og organisationsmæssige placering i forhold til visionsgruppen. Foreningens repræsentant i klyngen? Udsat.

10. Samarbejde om etablering af stier sammen med ”Fjordbyernes Netværk”. Bo Høje Christensen fortalte om 4 projekter, som alle er godt i gang med at blive etableret. Bo fortalte også om Dover Skovs manglende samarbejdsvilje, skønt kommunen ejer ca. en ¼ af skoven. Der er efterfølgende udfærdiget et brev, som er sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. YHB imødeser positive svar på brevet.

11. Næste møde afholdes den 9. december 2021 kl. 19.00 hos Alice og Jens Krabbe.

12. Under eventuelt drøftede vi de tomme grunde i Ydby. Poul Svendsen undersøger antal og beliggenhed samt YHB´s mulighed for indflydelse på brug eventuelt ejerskab af grundene.

Sdr. Ydby den 6. november 2021

Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Tirsdag 28. september 2021 kl. 19.00 hos Frank Odgaard-Jensen.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Alice Krabbe, Birthe Svendsen, Poul Svendsen og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Referat fra sidste møde blev underskrevet

2.
Ulrik gennemgik foreningens økonomi.

3.
Skulpturafsløringen den 11. september, der er stor tilfredshed med forløbet af hele arrangementet, som gav et mindre overskud. I mangel af billeder på hjemmesiden, blev Christian Morsings folder modtaget som et godt supplement.

4.
Alice tager kontakt til Esben Oddershede med henblik på en drøftelse af de nye krav fra kommunen til hytterne på festpladsen.

5.
Skiltning og synliggørelse af sheltere i skoven, Birthe arbejder videre på en løsning.

6.
Mølleåparken, alt forløber planmæssigt, der kommer mange på besøg. Rigtigt positivt.

7.
Æblelunden, Jens rydder dammen for uønskede vækster i nær fremtid.

8.
Thybordet den 6. september, gav et mindre overskud. Det overvejes, at foreslå en ændret organisering til næste år.

9.
Der forelå et forslag om at arbejde for lavere hastighed på A11. Forslaget overvejes.

10.
Arbejdet med vilde blomster på udvalgte steder, påbegyndes til foråret.

11.
Problemerne med at lægge billeder på www.ydbythy.dk fortsætter. Ulrik undersøger, hvilke løsninger andre foreninger har valgt.

12.
Veras butik nedrives om kort tid. Jytte kontakter kommunen med en anbefaling om, at der etableres et antal P-pladser og evt. en forbedring af færdselsforholdene på A11.

13.
Det væltede skilt på ”Kajagrunden” om energiprojektet fjernes.

14. Foreningens samarbejde og organisationsmæssige placering i forhold til visionsgruppen skat afklares. Jytte inviterer de 3 fra styregruppen med til næste møde,

15.
Samarbejde om etablering af stier sammen med ”Fjordbyernes Netværk”? Jytte indhenter oplysninger om forløbet hos Bo Høje Christensen og rundsender status.

16.
Næste møde afholdes den 9. november kl. 19.00 hos Birthe og Poul Svendsen.

Sdr. Ydby den 3. oktober 2021
Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening

Torsdag 26. august 2021, kl. 19.00 hos Ulrik Nielsen.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Alice Krabbe, Birthe Svendsen, Poul Svendsen og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Referatet fra sidste møde blev underskrevet.

2.
Ulrik gennemgik foreningens økonomi, projekt Mølleåparken udviser et underskud på ca. 32.000 kr., vi har herefter ca. 60.000 i kassebeholdning. Kassekreditten i sparekassen er opsagt. Driften af Mølleåparken føres fremover på en separat konto.

3.
Ydby Skov, Birthe arbejder videre med at få bedre skiltning af sheltere. Kommunen kommer med forslag til møde med interesserede om skovens fremtidige benyttelse i nærmeste fremtid. Pleje af skoven, vi tager fat på en ny sæson den 25. september.

4.
Thybordet den 6. september, Jytte har styr på det praktiske i samarbejde med Ida og Mogens Thomsen. Bestyrelsesmedlemmer møder 17.15, for at give en hånd med. Foreninger der ønsker tid til meddelelser eller orientering tildeles max 3 min.

5.
Foredrag ved Thomas Ubbesen onsdag den 1. september. Alt det praktiske er aftalt mellem Hurup Boghandel og YHB. Boghandelen melder om en ”overvældende” interesse.

6.
Skulpturafsløringen den 11. september 2021. Frank fortæller om programmet til Thybordet. Og sender fordeling af praktiske opgaver til bestyrelsen.

7.
Vi har nogle spørgsmål til det nye ”klyngesamarbejde”, Jens sender en mail til Trine Møller og beder om et møde for at afklare de udestående spørgsmål. Derefter vælger YHB en repræsentant til det fremtidige samarbejde.

8.
Samarbejde om etablering af stier sammen med ”Fjordbyernes Netværk”, Bo Høje Christensen er den fremtidige repræsentant for YHB.

9.Næste møde afholdes den 28. september hos Frank kl. 19.00.

Sdr. Ydby den 1. september 2021
Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening

Tirsdag 27. juli 2021, kl. 19.00 hos Jytte Sunesen.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Birthe Svendsen, Poul Svendsen, Christian Morsing og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Referat fra sidste møde blev underskrevet

2.
Foreningens økonomi, Ulrik oplyste, at han forventer et underskud på projekter i Mølleåparken i størrelsesorden 25.000 kr.

3.
Mølleåparken´s fremtidige drift. Poul Svendsen kontakter ”Mølleåparken´s Venner” og forhører sig om de fremtidige planer.

4.
Ydby Skov, hvad gør vi? Vi afventer mødet med Klavs Iversen fra kommunen og de lokale interesserede. Frank har en aftale om, at ringe til Klavs Iversen den 9. august, så kan der forhåbentlig meldes en dato ud om mødets afholdelse. Offentliggøres på www.ydbythy.dk og facebook ”Det sker i Ydby”.

5.
Vedligeholdelse af Æblehaven? Jens ordner de udestående opgaver.

6.
Mausoleet, kan der gøres noget? Frank snakker med Charlotte Boje Andersen ved lejlighed, og drøfter en mulig løsning. Der kommer ikke en løsning på kort sigt.

7.
Den ekstraordinære generalforsamling, forløb og beslutning. Der er lavet et kort referat fra mødet, referatet skal redigeres og udsendes herefter. Der blev vedtaget en ny §8, ”Formanden og kassereren kan ved begges underskrifter indgå forpligtende aftaler”. Teksten tilføjes i vedtægterne, som herefter vil kunne ses i sin nye udformning på hjemmesiden.

8.
Evaluering af Sankt Hans festen 2021, aftenen forløb fint og med et stort fremmøde. Næste år bliver med samme tidsplan og indhold. Dog med den vigtige detalje, at de angivne tider så vidt muligt overholdes.

9.
Hjertestarter, hjerteløbergruppe, og evt. kursus i hjerte/lunge redning? Frank laver et indlæg på hjemmesiden om det at blive og være hjerteløber. Ulrik undersøger om der er mulighed for, at lave et kursus i hjerte/lungeredning.

10.
Skulpturafsløringen afholdes den 11. september 2021. Frank orienterede om programmet og den påtænkte reklame for begivenheden. Christian Morsing har lavet plakater, som opsættes i butikker m.v., Frank laver en pressemeddelelse og skulpturen opstilles i ugen op til afsløringen.

11.
Det blev vedtaget, at lave ny Ydby-folder. Christian Morsing laver et oplæg, og opfordrede alle til at komme med gode ideer.

12.
Christian Morsing orienterede om de aktuelle udfordringer i forbindelse med hjemmesiden.

13.
Mødet med Hanne Lykkegaard, Lokal Historisk Arkiv har ikke kunnet afholdes på grund af corona og ferietid. Frank aftaler tid til et møde efter 11. september.

14.
Thybordet forventes et kunne afholdes 6. september.

15.
Foreningens samarbejde og organisationsmæssige placering i forhold til visionsgruppen og ”Sydklyngen”? Vi afventer mødet i Doverodde den 16. august, hvor Ulrik og Frank deltager og det efterfølgende møde i ”Sydklyngen”.

16.
Næste møde afholdes torsdag den 26. august hos Ulrik.

17.
Eventuelt: Mødet med Thomas Ubbesen i hallen flyttes. Vi afventer nærmere besked.

Sdr. Ydby den 30. juli 2021
Frank Odgaard-Jensen

Referat af generalforsamling i Ydby Håndværker- og Borgerforening

Torsdag den 10. juni 2021 19.30 i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter.

1.
Jørgen Stefansen valgtes som dirigent.

2.
Jytte Sunesen aflagde beretning for året 2020, beretningen kan læses nedenfor.

Efter Jytte´s beretning fortalte Bo Høje om Mølleåparken, om dens dens tilblivelse og hvordan den fremtidige drift og brug af parken er tiltænkt. Bo sluttede med en omtale af den kommende indvielse, som allerede finder sted på søndag den 13. juni.
Derefter fortalte Frank Odgaard-Jensen om tankerne bag den kommende Skulpturafsløring på festpladsen i Ydby skov den 11. september. Til begge arrangementer opfordres til stor deltagelse - og til at hejse flagene over hele byen.

3.
Ulrik Nielsen gennemgik regnskabet, som udviste et mindre underskud på 1916 kr.. Både beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

4.
Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

5.
Kontingenter for 2022 blev vedtaget uændret til 200 kr. pr. husstand.

6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jytte Sunesen blev genvalgt.
Nyvalgt blev Birthe og Poul Svendsen

7.
Alice Krabbe nyvalgtes som suppleant.

8.
Janni Møller og Svend Hansen blev genvalgt som revisorer.

9.
Under eventuelt fremlagde Trine Møller en helhedsplan, som en nydannet visionsgruppe står bag. Et nyt spændende samarbejde, som tænkes at involvere alle lokale foreninger, i et fælles forum for bedre at kunne gennemføre de mange ønsker til en bedre fremtid for Ydby og dets beboere. Trine´s indlæg var meget inspirerende og høstede stor applaus. Vi glæder os alle til at høre nærmere om visionsgruppens fremtidige arbejde, et arbejde der fortsætter allerede på mandag den 14. juni, hvor der er indkaldt til nyt møde.

10.
Foreningen siger tak til Jørgen for god ledelse af mødet, som sluttede med kaffe og franskbrødsmadder og en masse god snak.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand, Jytte Sunesen
Kasserer, Ulrik Nielsen
Næstformand, Poul Svendsen
Birthe Svendsen
Jens Krabbe
Sekretær, Frank Odgaard-Jensen (suppleant)
Alice Krabbe (suppleant)

11. juni 2021
Frank Odgaard-Jensen

Formandsberetning 2020 for Ydby Håndværker- og Borgerforening fremlagt på generalforsamlingen den 10. juni 2021 i fritidscentret.

Jeg håber alle kan bære over med, at vi først afholder generalforsamlingen nu, selv om vedtægterne foreskriver det skal være i januar eller februar, men de helt særlige corona-regler har ændret mangt og meget. For at være helt sikker, vil jeg lige spørge, om alle er enige i, at det er i orden at afholde generalforsamlingen her i aften?

Det blev et meget anderledes år vi kom til at opleve end det vi havde forestillet os ved årets begyndelse. Corona kom til at spille en ganske betydelig rolle på årets gang, også her i Ydby. Men også andre uforudsete hændelser påvirkede foreningens virke.

Både Christian Liberg og Kurt Jørgensen udtrådte af bestyrelsen på grund af stort arbejdspres, ikke i bestyrelsen, men i deres professionelle virke. Dette betød, at de 2 suppleanter Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen kom til at indgå i bestyrelsen fra efteråret 2020.

Corona betød aflysning af Sankt Hans festen og ligeledes, at skulpturafsløringen ikke kunne gennemføres, mens projektet i Mølleådalen under Bo Høje´s dygtige ledelse kunne fortsætte uden afbrydelse.
Når jeg er færdig med formandsberetningen, vil Bo fortælle om projektet i Mølleå-dalen og de fremtidige planer for området.
Ligeledes vil Frank give os en orientering om skulpturafsløringen, som endelig ser ud til at kunne gennemføres i september.

Mange frivillige har i årets løb ydet en stor indsats, det gælder på Kirkegårds-grunden, på Caja-grunden, i fritidscentret, i skoven, i æblehaven, på den gamle krogrund og hvor der ellers har været behov for en hjælpende hånd. Tak for indsatsen hver især, uden dette frivillige arbejde ville byen ser helt anderledes og langt mindre indbydende ud.

En lille flok har gennem efterhånden mange år stået for pleje af skoven og gør det stadig. Der er tyndet ud, der er fjernet bevoksning på gravhøjene, og nu leverer de også brænde til Mølleåparken. Alt sammen i samarbejde og efter aftale med kommunens skovfoged. I år stødte der en ny opgave til, da der opstod en polemik på Facebook om cykelfolkets brug af skoven. Efter opfordring fra kommunen har vi gydet olie på de oprørte vande, og håber problemerne er løste. I foreningen er vi altid åbne for dialog og samarbejde om at bevarer skoven åben og indbydende for alle.

Endelig kan vi igen begynde at se fremad. Allerede på søndag den 13. juni glæder jeg mig til indvielsen af Mølleåparken, endnu en stor dag for Ydby. Den 23. juni fejrer vi Sankt Hans på festpladsen i skoven. I år begynder vi allerede kl. 18.00 med fællesspisning, og bålet tændes kl. 19.00, så får selv de yngste mulighed for at nyde flammernes forunderlige former i deres bestræbelser på at række ind i skyerne. Ved begge lejligheder får vi fornøjelsen af, at have Peter Skriver som taler.

Sdr. Ydby den 5. juni 2021

Jytte Sunesen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening Tirsdag 4. maj 2021, kl. 19.00 hos Jesper Primdahl.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Referater fra de 3 forrige møde blev godkendt og underskrevet.

2.
Ulrik orienterede om økonomien. Projektet i Mølleåparken er i sin afsluttende face, så kassebeholdningen er presset, men Ulrik forventer, at budgettet holder. Så udbetales de bevilgede fondsmidler og regnskabet kan gøres endelig op.

3.
Vi overvejer den fremtidige drift af Mølleåparken, der skal være jævnlig tilsyn og rengøring.

4.
Generalforsamlingen kan afholdes den 10. juni og den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni. Indkaldelse og øvrigt materiale skal uddeles senest den 27. maj. Vi pakker materialet hos Jens Krabbe den 24. maj klokken 10.

5.
Vi afholder Sankt Hans Fest i år. Det begynder med fællesspisning af madpakker kl. 18.00. Bålet tændes kl. 19.00, så også de yngste får mulighed for at se flammerne. Bålet holdes ved lige og båltalen holdes kl. 20.00.

6.
Jesper skriver et indlæg til hjemmesiden om hjertestarter, hjerteløber og om et forhåbentlig snart kommende kursus i hjerte/lunge redning.

7.
Skulpturafsløringen på festpladsen er aftalt til lørdag den 11. september.

8.
Sankedagene er overstået for denne gang, der er fældet en del træer og på 4 gravhøje er træer og buske skåret ned. Vi mangler at få afholdt et møde med kommunens skovfoged og lokale interesserede, om skovens brug og vedligeholdelse. Mødet har været udsat på grund af corona.

9.
Frank snakker med Christian Morsing om muligheden for at lave en ny folder, og forhører sig hos kommunen om opsætning af brochureholdere.

10.
Mødet med Lokal Historisk Arkiv er endnu ikke afholdt på grund af corona.

11.
Mulighed for at søge om penge til renovering af Miehe mausoleet undersøges.

12.
Jesper søger om penge hos LUF (Lokalområdernes UdviklingsForum).

13.
Vi er ikke interesseret i det tilbud vi har fået vedr. ”Fundraising i Praksis”.

14.
Næste møde afholdes den 24. maj kl. 10.00 hos Jens Krabbe.

15.
Thybordet forsøges afviklet den 6. september.

16.
Jesper har søgt om ca. 572.000 kr. hos Landdistriktspuljen til yderligere udbygning af Mølleåparken.

Sdr. Ydby den 10. maj 2021

Frank Odgaard-Jensen

Referat af møde i Ydby Skov torsdag den 18. marts 2021, kl. 15.30

Deltagere:
Klavs B. Iversen, Thisted Kommune, Peter Lauridsen, Ydby samt repræsentanter fra MTB-kører og Ydby Håndværker- og Borgerforening

1.
Mødet var indkaldt af kommunen på grund af en klage over MTB-sporene, og gener i forbindelse med at sporene blev prepareret.

2.
Vi havde en god dialog om forholdene i skoven, og var enige om, at der skal være plads til både gående og MTB – kørerne.

3.
Der var enighed om, at bevare en god dialog, og opfordre til direkte henvendelser i stedet for opslag på Facebook.

4.
Vi fulgtes langs MTB – sporene og aftalte, hvor det er nødvendigt at opsætte skilte for at undgå farlige situationer mellem gående og cyklende.

5.
MTB – folkene laver en optælling over det nødvendige antal pæle og skilte og aftaler antal og levering med kommunen. MTB – folkene sørger for nedgravning af pæle og opsætning af skilte.

6.
Kommunen sørger for at opsætte ”Hunde skal føres i snor” skilte, da flere har følt sig generet af løse hunde.

7.
Der køres et tyndt lag sand på et par bløde pletter på festpladsen.

Sdr. Ydby den 18. marts 2021

Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening lørdag den 23. januar 2021, kl. 11.00 i Ydby Skov.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Mødet var indkaldt på grund at de mange indlæg om skoven, som på det seneste har floreret på Facebook. På grund af corona-situationen og mødets tema, var det meget naturligt, at afholde det i skoven.

2.
Michael Ottesen og Allan Ninn var i skoven for at udbedre MTB-sporene, de blev inviteret til mødet for at afklare tvivlsspørgsmål vedrørende sporene.

3.
Da der ikke har været personlige kontakter til bestyrelsen, og hele kommunikationen er foregået på Facebook, besluttede bestyrelsen. At Jesper Primdahl lægger et indlæg på Facebook med følgende indhold:

Ydby Skov
Der har på sidste været noget debat om brugen af Ydby skov, og som opfølgning har Ydby Håndværker og borgerforening været i dialog med kommunen. Der er på nuværende tidspunkt aftalt et kommende dialogmøde med skovens brugere og ejere.
Mødet er ikke berammet endnu, men det vil blive afholdt når restriktionerne tillader at afholde fysiske møder igen.
Vi vil ikke aktivt opsøge til deltagelse, men tilbyde ejere, foreninger, og klubber og andre brugere at deltage med en repræsentant.
Såfremt man ønsker at deltage, kan man skrive en mail til mig på:
primdahl81@gmail.com hvor man oplyser:

Navn, tlf., mail og hvem man repræsenterer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ydby Håndværker- og Borgerforening.

4.
Ydby Håndværker- og Borgerforening har stadig sankedage i skoven, sædvanligvis den sidste lørdag i måneden fra september til april. Har du lyst til at hjælpe eller blot få svar på evt. spørgsmål, så mød op i skoven, vi begynder ca. 8,30 og holder 12,30. Du kan få flere oplysninger hos Ulrik Nielsen. NB: lørdag den 30. januar arbejdes der ikke.

5.
På grund af corona-situationen er der ikke aftalt nyt møde.

Sdr. Ydby den 24. januar 2021
Frank Odgaard-Jensen

Det aftalte bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Torsdag 7. januar 2021 blev aflyst.
Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Torsdag 10. december 2020, kl. 19.00 hos Jens Krabbe.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1. Referat fra forrige møde blev godkendt og underskrevet. Sekretæren sørger for at arkivere referatet.

2. Ulrik orienterede om økonomien. Der er brugt 430.000 kr. på Mølleåparken indtil nu, vi har fået udbetalt 162.000 kr. af den tildelte støtte. Projektet forløber som planlagt og forventes færdig til sommer. Til den tid udbetales resten af støtten. Kassebeholdningen er på ca. samme niveau som sidste år.

3. Der var enighed om, at referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden uden underskrifter. Det er for at undgå kopiering og misbrug.

4. En gruppe på 4 naboer til Sankt Mortensgård har holdt møde med ledelsen, den senere tids problemer er efter det oplyste afhjulpet.

5. Brænde til Mølleåparken skal skaffes på sankedagene, arbejdsholdet i skoven aftaler, hvordan det rent praktisk kan gøres.

6. Frank gav en orientering om Fjordbyernes Netværk, der i øjeblikket er meget ramt af Corona-restriktioner.

7. Vi køber hjertestarteren fri hos Falck og indgår samtidig en serviceaftale, så der er sikkerhed for, at starteren altid fungerer. Jesper sørger for, at forfatte en tekst om, hvordan man opretter sig som hjerteløber. Denne tekst skal på hjemmesiden, gerne med et link til, hvordan man bliver hjerteløber. Samtidig skal vi alle opfordre til, at folk i lokalsamfundet melder sig som hjerteløber, hvis man føler sig i stand til at fungere som en sådan.

8. Vejdirektoratet er i gang med at opsætte nye byskilte med galvaniserede rør omkring. Vi må ikke selv bestemme, hvordan de skal se ud. Når de nye skilte kommer har vi besluttet, at følge Gunhilds gode ide om, at så vilde blomster omkring skiltene.

9. Skulpturafsløringen er stadig programsat til 5/6 2021, men vi følger Corona-situationen meget nøje, og tager ingen chancer.

10. Vi skal hver især opfordre til, at foreninger m.f. lægger deres arrangementer på hjemmesiden. Vi går heller ikke af vejen for en god historie fra Ydby-området.

11. Årets sidste sankedag er vel overstået. Vi har haft besøg af Klavs Iversen fra kommunen og har aftalt, at kommunen fræser, hvor der skal plantes en større sammenhængende gruppe af bøgetræer, som kommunen leverer planterne til. Arbejdet skal udføres først på efteråret 2021, og vi planter selv. Arbejdsgruppen i skoven fortsætter udtyndingen, og fik gode anvisninger hertil af Klavs Iversen. Vi kan sagtens bruge flere i arbejdsgruppen, så har du lyst,så mød op på næste sankedag eller kontakt en fra bestyrelsen for nærmere oplysninger.

12. Vi overvejer at få lavet en ny Ydby-folder og få opsat holdere hertil i hallen, i Mølleåparken, på festpladsen og på Oldtidshøjene. Frank snakker med Christian Morsing om mulighederne.

13. Lokalhistorisk Arkiv er meget interesseret i at modtage mødereferater mm. fra tidligere, Frank har kontakten til Hanne Løkkegaard, og aftaler nærmere.

14. Lørdag den 16. januar 2021 kl. 13.00 skal vi pakke materiale vedr. indkaldelse til generalforsamling, aktivitetskalender, lidt om året der er gået og hvordan kontingentet for 2021 kan betales. Ulrik laver ”vejlister” og snakker med folk der har faste vandreruter i byen.

15. Kommunen har ikke aktuelle planer om, at nedrive huse i Ydby-området. De er ligesom foreningen mere interesseret i, at husene vedligeholdes og er bolig for en familie.

16. Næste møde er aftalt til den 7. januar 2021 kl. 19.00 hos Jesper.

Sdr. Ydby den 13. december 2020
Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening Torsdag den 15. oktober 2020 hos Jytte Sunesen.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Underskrift af referat fra sidste møde. Sekretæren scanner dokumentet og gemmer det digitalt.

2.
Foreningens økonomi blev gennemgået af Ulrik. Det ser fornuftigt ud, selv om likviditeten er påvirket af Mølleå-projektet.

3.
Ny konstituering, vi betragter Kurt Jørgensen som udtrådt af bestyrelse, da vi ikke har hørt fra ham længe, og da Christian Liberg er udtrådt på grund af et stort arbejdspres, er begge suppleanter indtrådt. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Formand, Jytte Sunesen, Næstformand, Jesper Primdahl, Kasserer, Ulrik Nielsen, Sekretær, Frank Odgaard-Jensen og medlem Jens Krabbe.

4.
Problemet med uro hos naboer til Sankt Mortensgaard anses for løst efter et par møder parterne imellem.

5.
Ønske om 25.000 kr. fra Bo Høje Christensen til Mølleå- projektet. De 25.000 kr. er brugt på køb af plæneklipper, vi ser tiden an med hensyn til projektets økonomi, når projektet nærmer sig sin afslutning.

6.
Frank er valgt som medlem af styregruppen for Fjordbyernes – Netværk. Og formanden for netværket Jørgen Kjeldsen er underrettet.

7.
Jesper tager fat på at oprette en Hjerteløbergruppe og undersøger om hjertestarteren kan fås billigere hos en anden leverandør.

8.
EON – ladestander, der arbejdes ikke videre med projektet.

9.
Udkast til brochure om koncerter, kunstnere mm., der arbejdes ikke videre med projektet i den nærmeste fremtid.

10.
Ydby velkomst-skilte, Jytte venter på svar Fra Gunhild.

11.
Vedtægtsændringer vedr. tegningsberettigede? Formanden skal være den tegningsberettigede, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 2 uger efter den ordinære. Indkaldelserne udsendes samtidig

12.
Ulrik orienterede om grillhytten i skoven, der er etableret en udvendig grill.

13.
Orientering om skulpturafsløring ved Frank. Vi håber at kunne gennemføre afsløringen den 5. juni 2021, men på grund af Covid-19 laves detailplanlægningen ikke før vi er nogenlunde sikre på, at arrangementet kan gennemføres.

14.
Samarbejdet med Vestervig, Hurup, Bedsted og Ydby om en landsbyklynge ser ud til helt at være gået i stå. Vi afventer indtil videre.

15.
Vi overvejer, hvordan der kan komme flere oplysninger på Ydbythy.dk, Frank drøfter et par ideer med Christian Morsing.

16.
Den kommende generalforsamling er fastlagt til torsdag den 18. februar 2021 og den ekstraordinære til den 4. marts 2021.

17.
Næste møde afholdes den 10. december kl. 19.00 hos Jens Krabbe.

Sdr. Ydby den 19. oktober 2020
Frank Odgaard-Jensen

Generalforsamling Torsdag 20. februar 2020
 • Under formandens, og andres beretninger, kom vi langt omkring.
  Om de forskellige tiltag vil der, over tid her på siden blive omtale løbende.
 • Et punkt der blev brugt mange ord på, er fælleskab mellem Ydby´s foreninger, og fællesskab i det hele taget.
 • Igangværende projekter kunne have stor gavn af nogle frivillige hænder, så visse opgaver ikke skal købes løst, og hindre indkøb af gode ting.
 • Regnskabet blev godkendt.
 • Nyvalgt til bestyrelsen: Jens Krabbe.
 • Nyvalgt suppleant: Frank Odgaard-Jensen.
moxfa