Ydby Håndværker- og Borgerforening
Stiftet 14. februar 1910 under navnet
"Ydby Haandværkerforening"
Foreningens historie
Medlemskontingent 200,- kroner
+ eventuelt bidrag til hjertestarter

Betaling via Netbank
Reg. nr.: 9111 kontonr.:
0002531100
Eller gå i:
Sparekassen Thy
Betaling kan også ske hos kasserer Ulrik Nielsen, Kløvenhøjvej 2
Vi bliver glade for nye medlemmer
Alles bidrag, og øvrig indsats er nødvendige for Ydby
*
Foreningens bestyrelse
Ny-konstitueret 15. oktober 2020
2146 9909
Jytte Sunesen (formand) e-mail
5154 6641
Jesper Primdahl Nielsen (næstformand) e-mail
3064 9796
Ulrik Nielsen (kasserer) e-mail
5120 0877
Frank Odgaard-Jensen (sekretær) e-mail
9795 6121
Jens Krabbe e-mail
Foreningen opfordrer lokale foreninger og råd - at lade aktiviteter omtale her på siden, blandt andet nævnt i On-line Aktivitetskalenderen
Det kalder på deltagere, og profilerer Ydby.
Det er gratis, skriv til :Redaktøren 4028 6141
Sankedage er en aktivitet under Ydby Håndværker- og Borgerforening.
Sidste lørdag i månederne September-April - 8.30 - 12.30
Går ud på at vedligeholde Tvolm Skov. Herunder friholde gravhøjene for trævækster.
Skaffe brænde til Mølleåparek er også een af opgaverne
Kontakt Ulrik Nielsen 3064 9796 e-mail
Persondataforordningen 2018
 • Følsomme oplysninger gemmes eller opgives aldrig.
 • Bestyrelses- og andre medlemmer:
  Navn, hverv, telefonummer og e-mailadresse opgives med samtykke.
 • Link til sociale medier vises kun i enkelte tilfælde, og kun når udbyderen selv har ansvar for indholdet.
 • I omtale af begivenheder overholdes journalistisk ansvar.
 • I annoncer opgives ikke følsomme oplysninger, men ansvaret er principielt annoncørens.
 • Ansvar for indhold i sider der er link til, er alene vedkommende udbyders.
*
Vedtægter for Ydby Håndværker- og Borgerforening
§1
Foreningens navn er Ydby Håndværker og Borgerforening.

§2
Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for Ydby og omegns beboer. Derfor kan foreningen
støtte og starte aktiviteter, der fremmer dette.
Derfor kan foreningen støtte og arrangere fester, møde o.l.

§3
Foreningen optager medlemmer der er bosiddende i Ydby, Boddum og omegn.

§4
Der afholdes generalforsamling, hvert år i januar eller februar måned efter forudgående bekendtgørelse senest 2 uger før afholdelsen, i mindst en husomdelt skrivelse.
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, uanset de fremmødtes antal, og derfor beslutningsdygtig.

Alle forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed afgøres afstemningen ved lodtrækning.
Stemmeberettiget er et hvert medlem af foreningen.

§5
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 1/5 af medlemmerne, hvis de skriftligt stiller krav herom, med angivelse af kravets indhold.

§6
Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, vedtager ændringerne.

§7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år ad gangen – i lige årstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og sekretær.
Der vælges endvidere, hvert år en suppleant for en periode af 2 år.

Alle valg skal foregå skriftligt, hvis blot en af de fremmødte begærer dette.
Ved skriftlig afstemning til bestyrelsen, skrives højst 3 henholdsvis 2 navne på stemmesedlen af de foreslåede medlemmer.
Der kan kun afgives en stemme på hver af de foreslåede.
Ingen medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlem
eller revisor, hvis ikke de er møde op til generalforsamlingen, eller skriftligt har meddelt at de modtager valg.

Sekretæren er ansvarlig for, at dagsorden og beslutninger fra generalforsamlinger og møder er ført ind i forhandlingsprotokollen.
Sekretæren skal ligeledes føre protokollen upartisk og loyal overfor et hvert møde/generalforsamling.

§8
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Sekretæren udfærdiger referat fra bestyrelsesmøderne i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt.

§9
Foreningens regnskab skal hvert år revideres af de 2 revisorer, som er lovligt valgte på generalforsamlingen for 2 år af gangen.
Der vælges revisorer i alle ulige årstal.
Bestyrelsen er forpligtet til at opstille et realistisk budget der balancerer.

§10
Kassereren skal til en hver tid ligge inde med en kassebeholdning, som er nødvendig for foreningens drift. Resten sættes ind på foreningens bankkonto.

§11
Foreningen kan udnævne ” æresmedlemmer” efter bestyrelsens skøn. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer, men er fritaget for at betale kontingent samt betale entre ved foreningens arrangementer.

§12
Foreningen kan kun opløses, hvis mindst halvdelen af medlemmerne stemmer derfor, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 8 dages mellemrum.
Eventuelle overskydende midler i tilfælde af foreningens opløsning, skal gå til sociale og almennyttige formål.

Sankedage er en aktivitet under Ydby Håndværker- og Borgerforening.
Sidste lørdag i månederne September-April - 8.30 - 12.30
Går ud på at vedligeholde Tvolm Skov. Herunder friholde gravhøjene for trævækster.
Skaffe brænde til Mølleåparek er også een af opgaverne
Kontakt Ulrik Nielsen 3064 9796 e-mail
Referat af møde i Ydby Skov torsdag den 18. marts 2021, kl. 15.30

Deltagere:
Klavs B. Iversen, Thisted Kommune, Peter Lauridsen, Ydby samt repræsentanter fra MTB-kører og Ydby Håndværker- og Borgerforening

1.
Mødet var indkaldt af kommunen på grund af en klage over MTB-sporene, og gener i forbindelse med at sporene blev prepareret.

2.
Vi havde en god dialog om forholdene i skoven, og var enige om, at der skal være plads til både gående og MTB – kørerne.

3.
Der var enighed om, at bevare en god dialog, og opfordre til direkte henvendelser i stedet for opslag på Facebook.

4.
Vi fulgtes langs MTB – sporene og aftalte, hvor det er nødvendigt at opsætte skilte for at undgå farlige situationer mellem gående og cyklende.

5.
MTB – folkene laver en optælling over det nødvendige antal pæle og skilte og aftaler antal og levering med kommunen. MTB – folkene sørger for nedgravning af pæle og opsætning af skilte.

6.
Kommunen sørger for at opsætte ”Hunde skal føres i snor” skilte, da flere har følt sig generet af løse hunde.

7.
Der køres et tyndt lag sand på et par bløde pletter på festpladsen.

Sdr. Ydby den 18. marts 2021

Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening lørdag den 23. januar 2021, kl. 11.00 i Ydby Skov.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Mødet var indkaldt på grund at de mange indlæg om skoven, som på det seneste har floreret på Facebook. På grund af corona-situationen og mødets tema, var det meget naturligt, at afholde det i skoven.

2.
Michael Ottesen og Allan Ninn var i skoven for at udbedre MTB-sporene, de blev inviteret til mødet for at afklare tvivlsspørgsmål vedrørende sporene.

3.
Da der ikke har været personlige kontakter til bestyrelsen, og hele kommunikationen er foregået på Facebook, besluttede bestyrelsen. At Jesper Primdahl lægger et indlæg på Facebook med følgende indhold:

Ydby Skov
Der har på sidste været noget debat om brugen af Ydby skov, og som opfølgning har Ydby Håndværker og borgerforening været i dialog med kommunen. Der er på nuværende tidspunkt aftalt et kommende dialogmøde med skovens brugere og ejere.
Mødet er ikke berammet endnu, men det vil blive afholdt når restriktionerne tillader at afholde fysiske møder igen.
Vi vil ikke aktivt opsøge til deltagelse, men tilbyde ejere, foreninger, og klubber og andre brugere at deltage med en repræsentant.
Såfremt man ønsker at deltage, kan man skrive en mail til mig på:
primdahl81@gmail.com hvor man oplyser:

Navn, tlf., mail og hvem man repræsenterer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ydby Håndværker- og Borgerforening.

4.
Ydby Håndværker- og Borgerforening har stadig sankedage i skoven, sædvanligvis den sidste lørdag i måneden fra september til april. Har du lyst til at hjælpe eller blot få svar på evt. spørgsmål, så mød op i skoven, vi begynder ca. 8,30 og holder 12,30. Du kan få flere oplysninger hos Ulrik Nielsen. NB: lørdag den 30. januar arbejdes der ikke.

5.
På grund af corona-situationen er der ikke aftalt nyt møde.

Sdr. Ydby den 24. januar 2021
Frank Odgaard-Jensen

Det aftalte bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Torsdag 7. januar 2021 blev aflyst.
Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening
Torsdag 10. december 2020, kl. 19.00 hos Jens Krabbe.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1. Referat fra forrige møde blev godkendt og underskrevet. Sekretæren sørger for at arkivere referatet.

2. Ulrik orienterede om økonomien. Der er brugt 430.000 kr. på Mølleåparken indtil nu, vi har fået udbetalt 162.000 kr. af den tildelte støtte. Projektet forløber som planlagt og forventes færdig til sommer. Til den tid udbetales resten af støtten. Kassebeholdningen er på ca. samme niveau som sidste år.

3. Der var enighed om, at referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden uden underskrifter. Det er for at undgå kopiering og misbrug.

4. En gruppe på 4 naboer til Sankt Mortensgård har holdt møde med ledelsen, den senere tids problemer er efter det oplyste afhjulpet.

5. Brænde til Mølleåparken skal skaffes på sankedagene, arbejdsholdet i skoven aftaler, hvordan det rent praktisk kan gøres.

6. Frank gav en orientering om Fjordbyernes Netværk, der i øjeblikket er meget ramt af Corona-restriktioner.

7. Vi køber hjertestarteren fri hos Falck og indgår samtidig en serviceaftale, så der er sikkerhed for, at starteren altid fungerer. Jesper sørger for, at forfatte en tekst om, hvordan man opretter sig som hjerteløber. Denne tekst skal på hjemmesiden, gerne med et link til, hvordan man bliver hjerteløber. Samtidig skal vi alle opfordre til, at folk i lokalsamfundet melder sig som hjerteløber, hvis man føler sig i stand til at fungere som en sådan.

8. Vejdirektoratet er i gang med at opsætte nye byskilte med galvaniserede rør omkring. Vi må ikke selv bestemme, hvordan de skal se ud. Når de nye skilte kommer har vi besluttet, at følge Gunhilds gode ide om, at så vilde blomster omkring skiltene.

9. Skulpturafsløringen er stadig programsat til 5/6 2021, men vi følger Corona-situationen meget nøje, og tager ingen chancer.

10. Vi skal hver især opfordre til, at foreninger m.f. lægger deres arrangementer på hjemmesiden. Vi går heller ikke af vejen for en god historie fra Ydby-området.

11. Årets sidste sankedag er vel overstået. Vi har haft besøg af Klavs Iversen fra kommunen og har aftalt, at kommunen fræser, hvor der skal plantes en større sammenhængende gruppe af bøgetræer, som kommunen leverer planterne til. Arbejdet skal udføres først på efteråret 2021, og vi planter selv. Arbejdsgruppen i skoven fortsætter udtyndingen, og fik gode anvisninger hertil af Klavs Iversen. Vi kan sagtens bruge flere i arbejdsgruppen, så har du lyst,så mød op på næste sankedag eller kontakt en fra bestyrelsen for nærmere oplysninger.

12. Vi overvejer at få lavet en ny Ydby-folder og få opsat holdere hertil i hallen, i Mølleåparken, på festpladsen og på Oldtidshøjene. Frank snakker med Christian Morsing om mulighederne.

13. Lokalhistorisk Arkiv er meget interesseret i at modtage mødereferater mm. fra tidligere, Frank har kontakten til Hanne Løkkegaard, og aftaler nærmere.

14. Lørdag den 16. januar 2021 kl. 13.00 skal vi pakke materiale vedr. indkaldelse til generalforsamling, aktivitetskalender, lidt om året der er gået og hvordan kontingentet for 2021 kan betales. Ulrik laver ”vejlister” og snakker med folk der har faste vandreruter i byen.

15. Kommunen har ikke aktuelle planer om, at nedrive huse i Ydby-området. De er ligesom foreningen mere interesseret i, at husene vedligeholdes og er bolig for en familie.

16. Næste møde er aftalt til den 7. januar 2021 kl. 19.00 hos Jesper.

Sdr. Ydby den 13. december 2020
Frank Odgaard-Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Ydby Håndværker- og Borgerforening Torsdag den 15. oktober 2020 hos Jytte Sunesen.

Deltagere: Jytte Sunesen, Ulrik Nielsen, Jens Krabbe, Jesper Primdahl og Frank Odgaard-Jensen.

1.
Underskrift af referat fra sidste møde. Sekretæren scanner dokumentet og gemmer det digitalt.

2.
Foreningens økonomi blev gennemgået af Ulrik. Det ser fornuftigt ud, selv om likviditeten er påvirket af Mølleå-projektet.

3.
Ny konstituering, vi betragter Kurt Jørgensen som udtrådt af bestyrelse, da vi ikke har hørt fra ham længe, og da Christian Liberg er udtrådt på grund af et stort arbejdspres, er begge suppleanter indtrådt. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Formand, Jytte Sunesen, Næstformand, Jesper Primdahl, Kasserer, Ulrik Nielsen, Sekretær, Frank Odgaard-Jensen og medlem Jens Krabbe.

4.
Problemet med uro hos naboer til Sankt Mortensgaard anses for løst efter et par møder parterne imellem.

5.
Ønske om 25.000 kr. fra Bo Høje Christensen til Mølleå- projektet. De 25.000 kr. er brugt på køb af plæneklipper, vi ser tiden an med hensyn til projektets økonomi, når projektet nærmer sig sin afslutning.

6.
Frank er valgt som medlem af styregruppen for Fjordbyernes – Netværk. Og formanden for netværket Jørgen Kjeldsen er underrettet.

7.
Jesper tager fat på at oprette en Hjerteløbergruppe og undersøger om hjertestarteren kan fås billigere hos en anden leverandør.

8.
EON – ladestander, der arbejdes ikke videre med projektet.

9.
Udkast til brochure om koncerter, kunstnere mm., der arbejdes ikke videre med projektet i den nærmeste fremtid.

10.
Ydby velkomst-skilte, Jytte venter på svar Fra Gunhild.

11.
Vedtægtsændringer vedr. tegningsberettigede? Formanden skal være den tegningsberettigede, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 2 uger efter den ordinære. Indkaldelserne udsendes samtidig

12.
Ulrik orienterede om grillhytten i skoven, der er etableret en udvendig grill.

13.
Orientering om skulpturafsløring ved Frank. Vi håber at kunne gennemføre afsløringen den 5. juni 2021, men på grund af Covid-19 laves detailplanlægningen ikke før vi er nogenlunde sikre på, at arrangementet kan gennemføres.

14.
Samarbejdet med Vestervig, Hurup, Bedsted og Ydby om en landsbyklynge ser ud til helt at være gået i stå. Vi afventer indtil videre.

15.
Vi overvejer, hvordan der kan komme flere oplysninger på Ydbythy.dk, Frank drøfter et par ideer med Christian Morsing.

16.
Den kommende generalforsamling er fastlagt til torsdag den 18. februar 2021 og den ekstraordinære til den 4. marts 2021.

17.
Næste møde afholdes den 10. december kl. 19.00 hos Jens Krabbe.

Sdr. Ydby den 19. oktober 2020
Frank Odgaard-Jensen

Generalforsamling Torsdag 20. februar 2020
 • Under formandens, og andres beretninger, kom vi langt omkring.
  Om de forskellige tiltag vil der, over tid her på siden blive omtale løbende.
 • Et punkt der blev brugt mange ord på, er fælleskab mellem Ydby´s foreninger, og fællesskab i det hele taget.
 • Igangværende projekter kunne have stor gavn af nogle frivillige hænder, så visse opgaver ikke skal købes løst, og hindre indkøb af gode ting.
 • Regnskabet blev godkendt.
 • Nyvalgt til bestyrelsen: Jens Krabbe.
 • Nyvalgt suppleant: Frank Odgaard-Jensen.
moxfa