Maren Svinth´s Aftægtskontrakt
Indgår i salgsaftalen med Poul Schibsted
Foreviist paa Thisted Amtscontoir d: 22 Jan: 1822

No. 11 [efterfulgt af oplysninger om klasse og omkostninger]

Kjøbe-Contract

Jeg [under]skrevne Enkemadamme Maren Sal: Svinthes af Ydbye Kirkegaard, Ydbye Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, med Laugværge, sælger og afhænder til Hrr Poul Schibsted af Oxenbølegaard følgende mig tilhørende Eiendomme:

1. min paaboende Gaard Ydbyekirkegaard af Hartkorn 7 Tdr, 2 Skæppe, 1 Fdkr, 2½ Alb, med tilhørende og tilliggende Ejendomme

2. tvende Parceller i Gydkjer af Øster Ulsted i Vestervig Sogn No 2 og 3 af Hartkorn 1 Fdkr 13/24 Alb – og

3. Halvdelen af Ydbye Sogns Kirke korntiende, hvis hele Hartkorn er 32 Td – den anden halve deel eies af Peder Oddershede eller nu hans Enke i Douer – med anpart i Kirken, densrette tilhørende Inventarium og Ornamenter, med de Herligheder, Rettigheder og Forpligtelser som min Sal: Mand samme have vist og som [benytter] i denne Contrakt nærmere bestemmes for den akkorderede Kjøbesumma 3000 Rd. Sølv og 2500 Rd Sedler paa følgende Wilkaar

1. Kjøberen tiltræder Gaarden og Ejendommen næste 1ste May 1822, til hvilken tid Sælgerinden forbindes at rydeliggjøre Gaarden saaledes at deri ikke bliver mere af hendes Boehave og Besætning end 9de Post i denne Contract anmelder.

2. Gaarden og Ejendommen modtages af Kjøberen til den i 1ste Postbestemte Tid, i den Stand samme da forefindes og staae fra denne Contracts Dato af for Kjøberens egen Regning og Risiko i alle navnlige tilfælde, hvorimod assurance Summen for Bygningerne i ulykkes tilfælde af Skade med Ildebrand hæves og oppebæres af Kjøberen

3. at den under No. 3 i denne Contrakt anførte og herved solgte Halve Kirke Tiende, er andeel med faste og uforanderlige Akkorder, deels med Tiendekommission og deels under Haanden fastakkorderet paa Korn, hvilke akkordter Kjøberen for sit Vedkommende tilforpligtes at holde

4. Fra 1ste April 1822 og fremdeles svarer Kjøberen alle Skatter og Udgifter samt Byrder og Forpligtelser af de solgte Ejendomme som af disse svares bør, uden tiltale til eller ansvar for Sælgerinden i navnlige Maader.

5. Hæftelsen til Nationalbanken som ikke er betalt tilsvares af Kjøberen som deraf svarer de befalede aarlige Renter uden Krav til Sælgerinden.

6. Med Gaarden følger i Kjøbet uden nogen særskilt Betaling 1 stor Kobber Kjeddel i Grube, Brøndredskaber med Vandtrug, en 3 etage Windovn i Dagligstuen, et Hjørneskab i Sovekammeret, et Bord og Skamler i Folkestuen, en Gaardklokke og den i Jorden nedlagte Vintersæd samt Gjødningen i og med Gaarden. Desuden følger alt som er Muur og Nagelfast i dog ikke indmurede Kjedler eller Kakkelovne videre end anført. – Det anmærkes her for Tydeligheds Skyld: at Sælgerinden gives frie Plads til Hendes ? og F…skorn som hun forbeholder sig Ret til selv at disponere over ligesom Kjøberen og skaffer hende den forsvarlige Gjødskning som hun behøver til den i 8de Post anmeldte Brugshauge og kjøver samme derpaa samt spreder det efter Sælgerindens Paavisning; alt uden Betaling.

7. Saasnart Foraarsarbeide kan begyndes dette Aar bliver Kjøberen berettiget til at tiltræde og fremme saadant, til hvilken Ende Sælgerinden leverer Kjøberen uden Betaling 4 Læs broget Havre og giver Staldrum til 4 Heste samt Sengeplads til en Karl og en Dreng som i Driftens Tid skal have fornøden adgang og Beqvemmelighed i Gaarden. – Hvad Fodder af Halm og Høe som maatte være i Behold 1ste May 1822 erholder Kjøberen uden nogen særskilt Betaling; derimod forbeholder Sælgerinden sig Ret til at sælge hvad Tag der kan blive af Kornet i Vinter og bortføre samme fra Gaarden, om endogsaa saadant ikke er skeet til eller inden 1ste May. – Dog skal Sælgerinden levere Kjøberen 4 læs Rug=Tag om det forlanges

8. Kjøberen forpligtes til saa hastig som muligt or egen Regning at bekoste og indrette fornøden og rummelig og anstændig Huusværelse i Gaarden: vestre Huses hendes Ende til frie Beboelse for Sælgerinden saalænge Hun lever, hvilket Huus skal bestaar af en Stue, et Sovekammer, et Spisekammer, et Pigekammer, foruden Kjøkken og Bryggersrummed Bageovn og Skorsteen samt Plas til Ildebrændsel, ligesom det derover værende og endvidere liggende Loft, der af Kjøberen skal besørges tæt aflukket saa det øvrige af Huset forbeholdes til frie Raadighed og Brug af Sælgerinden. - Bemeldte Værelser og Indretning, som i seneste maae være fuldkommen færdig inden 1ste July 1822, skal Kjøberen forsvarlig vedligeholde i alle Henseender saalænge Sælgerinden lever. – Sælgerinden forbeholder sig paa Livstid den med Gaarden værende indhegnede saakaldte Bleghauge til Dyrkning og Brug efter godtbefindende og Hegnet omkring samme skal Kjøberen holde forsvarlig vedlige ligesom Sælgerinden forbeholder sig Ret til i Gaardens ? aarlig at lade slaae et forsvarligt Læs Lyng, uden Betaling, hvilket Kjøberen skal hjemføre til Sælgerinden paa hendes Anfordring.

9. Indtil Kjøberen faaer de i 8de Post anmeldte Værelser færdig forbeholder Sælgerinden sig det i Gaardens Vaanings Huus værende og hidtil brugte Sovekammer, samt spisekammertil sin Raadighed og Benyttelse, saa og frie adgang til Kjøkken og Bryggers i Henseende til Madlavning, Bagning og Brygning med videre, ligesom Sælgerinden ogsaa reserveres Ret til at have en Pige i Gaarden til sin Overnatning om saadant ønskes og den fornødne Plads til hendes Natleie og havende Tøi eller Kiste m:m: Hvad Indboe Sælgerinden ikke agter bortsolgt forbeholder hun sig fornøden Plads til i Vaanings Huset indtil hun selv i de til hende i Vester Huset indrettede Værelser kan faae Plads til samme

10. Saalænge Sælgerinden lever og forbliver i Gaarden skal Kjøberen i behørig Tid levere hende aarlig: 8 Læs gode Skudtørv og 8 Læs Fladtørv, hvert Læs til 24 Snese beregnet, gravet, røgtet, hjemført og indbragt i Huus hos hende og paa det Sted hun anviiser; samt ligeledes levere hende aarlig: som skriver 5 tønder Rug, syv skriver syv tønder Byg – godt Korn og Maal, 4 fedede Gjæs, 10 Snese gode P?aal til 10-12 pund snesen, et pund Hør, 10 Specier eller 20 skilling rede Sølv. – desuden skal Kjøberen for Sælgerinden, aarlig føde og græsse en Koe og 4 Faar med deres Yngel, nemlig de Lam som fødes om Foraaret til Mikkelsdag; og naar Koen er s? – om dette endog varer 12 Uger – skal Kjøberen give Sælgerinden daglig 2 Potter nymalket Mælk. – Koen og Faarene fødes og græsses liigesom Kjøberens egne Køer og Faar. – Det er en Selvfølge at Sælgerinden nyder afgrøden af Faarene og deres Lam. – Tøirerne som behøves og forbruges til Koe og Faar samt Lam anskaffer og vedligeholder Kjøberen forsvarlig.

De i denne Post benævnte Natural Præstetiener skal Kjøberen levere til Sælgerinden følgende Tiider Hvert Aar: Kornet 4re gange aarlig: 1ste Janu., 1ste April, 1ste Juli og 1ste Octbr: Hver gang 10 Skp. Rug og 14 Skp. Byg, Gjæssene imellem Mortensdag og Juul, Aalene i July Maaned og Pengene ligeledes 4 gange om Aaaret eller 5 Rb Sølv qvartaliten. – Hørret leveres hvert Aars Mortensdag. – For Sælgerinden, hendes Folk og enhver anden som maatte have med hende at gjøre forbeholdes fornøden Adgang til de ?værende Leiligheder, til Gangen og til den benævnte Koe saa og frie Ad[gang] til og Brug af Gaardens Brønd til enhver Tiid.

11. For den 10de Post bestemte aarlige Aftægt med videre som for den 8de Postes Opfyldelse skal den solgte Ydbyekirkegaard med dens tilliggende Ejendomme hæfte med første Prioritets Panteret saalænge Sælgerinden lever og naar i den Tid ikke sælges eller afhændes paa anden Vilkaar end at Aftægten med det viidere som til Sælgerinden skal præsteres, hvilke paa bemeldte Ejendomme med fornævnte Prioritet; og tager Aftægten sin Begyndelse den 1ste July 1822 saaledes at første qvartal da begynder.

Aftægten er for det stemplede Papiers Skyld anslaaet til aarlig Værdie 81rbd Sølv, som formeret 5 Gange er 405rbd, hvortil lægges for Værelsers Indretning 60 rbd, tilsammen 465 rbd Sølv.

12. Kjøbesummen er Summarum betaler Kjøberen saaledes; han overtager den til det Sommerske Fideikommis[*] paa den solgte Tiende hæftende Prioritets gjæld 3000rbd Sølv – hvoraf Sælgerinden svarer Renterne til 11te Decembr: f: a:, men fra den Tid svares disse af Kjøberen og enten udbetaler samme eller udstæder derfor nye Obligation, alt saaledes og paa hvilken Maade vedkommende forlanger samme; og bliver det Kjøberens Pligt at afgjøre denne Gjenstand med Paagjeldende, uden af Sælgerinden paatager sig mindste Deel eller Ansvar i saa henseende og uden Ansvar til Sælgerinden i navnlige Maader. – De 2500rbd Sedler betaler Kjøberen til Sælgerinden i Juny Termin 1822 i god Betalingstid uden Renter, og naar Kjøberen saaledes som her er meldt har gjort Rigtighed for og klareret Kjøbesummen meddeles ham af Sælgerinden lovlig Skjøde paa de med denne Contrakt solgte Ejendomme.

13. Omkostningerne i Anledning denne Handel, saasom: stemplet Papier til Contrakt og Skjøde [beløb der også står i beg. Af købekontrakten] Afgiften og Tinglæsningen m:m: bliver for Contrahenternes Regning ?

14. Jeg Poul Schibsted forbinder mig herved til at opfylde denne Contrakt som Kjøber forsaavidt mig angaaer i alle dens Ord og Punkter; og skulle der opstaae tvivl om meningen af et eller andet Udtryk, da ? samme at forklares i Faveur af og til Fordeel for Sælgerinden.

Saaledes er denne Contrakt indgaaet og sluttet til ufravigelig Opfyldelse paa begge Sider. – Ydbye Kirkegaard den 15de Janu: 1822. – Maren sal: Svinths med ført Pen L:S: - Laugværge J: Prætzmann L:S: - Schibsted L:S: til vitterlighed som overværende Raun – Ludvig Prætzmann.

Tinglæst den 24de Janu: 1822