Poul Skibsteds Testamente

No 118 No 92b + et utydelige tal begyndende med 12, måske 1274
+ et firmastempel
Engelsted & Bach,
Herredsfuldmægtige. Cand. juris.
Vestervej
No 7. Fierde Klasse
Til Documenter efter Stempletpapirs
Forordningens §5 Ltr. G
3 Rigsdaler 48 Skilling.
Ledsaget af Frederik VIIs
Monogram og skjold og årstallet 1858
Underskrevne Poul Skibsted
Eier af Ydbyekirkegaard i Ydbye Sogn Thisted Amt

Hele testamentet med bilag befinder sig på Kulturrummet - Biblioteket i Thisted, som har været meget samarbejdsvillige og til stor hjælp.

Gjør vitterligt, at jeg som ingen Børn eller Livsarvinger har eller venter at have, med fuld Overlæg har besluttet ligesom jeg herved beslutter og opretter følgende Testament angaaende hvorledes det er min sidste Villie at der med mine Efterladenskaber efter min Død skal forholdes nemlig:

1.
Af mit Boes beholdne Midler bliver forlods at udbetale efterskrevne Summer imod Afkortning af Arveafgivten:

a.
Gartner i Aalborg, Christian Becks Datter Elise Beck skal have 1000 Rdskriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt hvorpaa jeg allerede har meddelt hende et Beviis som derved skal være indfriet og bemærkes at jeg har 800 Rd tilgode hos Hr.Proprietair L. Sørensen til Irup, hvilken Capital, saafremt den ikke forinden udbetales, overdrages med ved-hængende Renter til Jomfrue E: Beck og Resten 200 Rd udbetales hende af Boets andre Midler. Desuden skal Jomfrue E: Beck have og udleveres min salig Kones Skatol [sådan står der = Chatol] og 12 Stk: Sølv Spiseskeer.

b.
Min Broder Jens Christian Skibsteds Datter Petrea Skibsted paa Djernes skal have 500 Rd skriver Fem Hundrede Rigsdaler Rigsmønt

c.
Min salig Kones afdøde Broder Kiøbmand i Aarhuus Anders Stigaards Børn skal have 500 Rd skriver Fem Hundrede Rigsdaler Rigsmønt til liige Deeling imellem dem efter Loven.

d.
Mine Tienestefolk som for Tiden ere:
Køkkenpigen Karen Poulsdatter,
Bryggerspigen Mette Christensdatter,
Avlskarlen Mads og Andenkarl Poul Pedersen, skal hver have 200 Rd som er 800 Rd
To Tienestedrenge Johannes Pedersen og Jens Andersen, skal hver have 100 Rd som er 200 Rd

I alt = 1000 Rd skriver et Tusinde Rigsdaler, dog paa den Betingelse eller kun forsaavidt at de forblive i min Tieneste indtil min død.

e.
Min mangeaarige Ven Cancellieraad Hospitalsforstander Ostenfeldt i Aalborg skal have 400 Rd skriver Fire Hundrede Rigsdaler saafremt han overever mig og i andet Fald skal samme tilfalde hans Datter Karen Marie givt med Doctor Hansen i Randers.

f.
Proprietair Edvard Neergaard til Douergaard [=Dovergaard] skal have mit mahognie Skatol [=Chatol]

2.
Min Broder Christen Skibsted til Bratschou, [= Brovst sogn] hans Søn Carl Skibsted der for Tiden er Fuldmægtig paa Hassing-Refs Herreders Contoir, skal have den mig tilhørende Halvdeel af Ydbye Sogns Kirke med Tiende Korntiende og Kirkeqvægtiende, Kirkens Ornamenter og Inventarium med de Rettigheder og Forpligtelser jeg ejer.
Samme og saaledes som den ved min Død befindes, for en Kiøbesum af 2500 Rd, skriver To Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler Rigsmønt der bliver at indbetale i Boet i den første Junii eller Decembr: Termin som indtræffer et fuldt halvt Aar efter min Død, uden Renter, og med hvis Indbetaling han meddeles lovlig Adkomst derpaa paa hans egen Bekostning. Den anden Halvdeel af bemeldte Kirke og Tiende ejes af Proprietair Boerberg i Douer.

3.
Gaardejer Niels Johansen til Gisselbek i Hassing Sogn og Nyegaard i Ydbye Sogn, skal have den mig tilhørende Parcel eller ejendom af Simonsgaards Mark Matr: No 2 f i Tvolm i Ydbye Sogn af Hartkorn 2Td: 3Skp: 3Fdk: 2 ¾ Alb: ny Gammelskat 19 Rd 43Sk, med de Rettigheder og Byrder jeg ejer Samme og saaledes som den ved min Død befindes, for en Kiøbesum af 1000 Rd skriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt, hvoraf han indbetaler til Boet contant i den første Junii eller Decembr: Termin som indtræffer et fuldt halvt Aar efter Dødsfaldet = 500 Rd uden Renter og for Resten qvitterer og udleverer ham i Boet min til ham udstædte Obligation paa 500 Rd som jeg er ham skyldig hvoraf han heller ingen Renter tilkommer fra Dødsfaldets Dato. Han erholder derefter lovlig Adkomst på denne Ejendom ligeledes paa hans egen Bekostning.

4.
Bemeldte Niels Johansens Datter Andersine Johansen der for Tiden opholder sig hos mig, indsætter jeg herved til min Universalarving til alt hvad jeg iøvrigt ejer eller maatte efterlade mig, nemlig Ydbyekirkegaard med Ejendomme, Besætning og Inventarium og øvrigt Jord og Udbo, samt mine andre Ejendele og rede Midler eller udestaaende Fordringer af hvad Navn nævnes kan, alt saaledes som jeg ejer Samme og som det ved min Død befindes, imod at betale den derpaa eller paa mit Bo hvilende øvrige Nygæld, Begravelses og Skifteomkostninger med videre.

Dette mit Testament bekræftes med min Underskrivt og Forsegling i Overværelse af Notarius Publicus.

Ydbyekirkegaard den 27 septbr. 1858.
Schibsted

Bem.: I venstre margen på første ark står der bl.a.:
Fremlagt ved Hassing Refs Herreders Skifteprotocol den 25 Marts 1863 – underskrevet Voigt[*] [*] i Folketællingen 1860 Vestervig sogn, Oxenbøl by, står der, at Voigt er Justitsraad Herredsfoged og Herredsskriver for Hassing og Refs Herred.
Ved Folketællingen 1870 samme sted står der ikke længere at han er Herredsskriver; men derimod er blevet Ridder af Dannebrog

I øverste venstre hjørne:
Efterstempeltaxt = 72Rd 8SkThisted Amtstue D. 17 Januar 1868
Det må være omkostningerne i forbindelse med Andersines bryllup med Anders Frederiksen

De forskellige læstdatoer svarer til de øvrige scannede dokumenter, der alle har forbindelse til det oprindelige testamente.

Aar 1858 den 1ste October Eftermiddag kl. 4 mødte for undertegnede Notarius publicus, i Overværelse af underskrevne Notarial vidner, Proprietair Poul Skibsted til Ydbye Kirkegaard, som befandtes ved sin Fornufts fulde uhindrede Brug og i denne Tilstand afgav den Erklæring,
at han egenhændigen har underskrevet omstaaende af Notarius og Vidnerne ulæste Document, og at dette indeholder hans efter modent Overlæg forfattede Testament og sidste Villie.Dette bliver herved paa Embedsvegne nota-rialiter Attesteret med Anmærkning at nærværende Forretning er afholdt paa Notariecontoiret i Oxenböl.

Notarialcontoiret i Oxenbøl den 1ste October 1858.
Voigt Som Notarialvidner

(Laksegl) Lomborg og Marcher?
Efterfulgt af et mindre regnskab vedr. omkostningerne
Gebyr? 1 Rd 5 M 6Sk Jusitsfonden 0 Rd 2 M 4 2/5 Sk

Sammenregnet 2 Rd 1 M 10 2/5 Sk [=idet 6 Mark=1 Rd] To Rigsdaler Én Mark 10 2/5 Sk

Voigt

Codicil [=tillæg til testament(e)]

Ved foranstaaende Testament har jeg med modent Overlæg besluttet og herved beslutter og fastsætter følgende Forandring og Tillæg:

”Bestemmelsen i Testamentets §2 bortfalder og min Brodersøn Carl Skibsted udelades. Min ejende Halvdeel af Udbye Sogns
Kirke med Inventarium og Kirketiende skal derimod tilfalde Proprietair Edvard Neergaard til Douergaard og Universalarvingen Andersine Johansen til lige Deeling, dog saaledes: at Edvard Neergaard derfor betaler en Kiøbesum af 1500 Rd skriver Et Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler til mit Bo eller Universalarvingen i den første Junii eller Decembr: Termin som indtræffer et fuldt halvt Aar efter min Død, og blive disse 2de testamentariske Arvinger altsaa hver Ejer med ¼ Part af hele Kirken med Tiende med den Ret og Rettighed jeg ejer Samme.
I øvrigt bliver Testamentet uforandret ved Magt.
Dette at være min sidste Villie bekræftes med min Underskrivt i Overværelse af Notarius Publicus.

Ydbyekirkegaard den 29 Septbr. 1860.
Schibsted

Aar 1860 den 4. October har Proprietair Paul Skibsted af Ydbye Kirkegaard ved sin Fornufts fulde Brug erklæret også stadig at have underskrevet foranstaaende Document, med hvis Indhold han erklærede at være bekjendt og ratihaberede i Overværelse af Not. Publ. Cancelliraad Hvi[d]berg og Notarial Vidnerne Cancelliraad Ostenfeldt og Fuldmægtig ?
Saaledes at være passeret paa Ulfborg?

Notarius Contoir, attesterer notarialiter under min Haand og Notarial Embedseglett samt Vidnernes Underskrivter.

Vidner
Elle…..? og N. Ostenfeldt Hvi[d]berg (Not: publ:) med segl – efterfulgt af et omkostningsregnskab på 2 Rd 1 M 11 Sk

Ifølge forstaaende Testamente og Codicil og hvad ved Skiftet efter Proprietair Poul Mathias Skibsted er passeret bliver herved udlagt til Gaardeier Anders Frederiksen som gift med Universalarvingen Andersine Johannesen følgende
Eiendomme til Eiendom og Raadighed som Arv efter den Afdøde

1. en Gaard i Tvolm By, Ydby sogn, Ydby Kirkegaard kaldet
Matr. No 3a af Hartkorn [hartkornet er utydeligt] paa hvilken Eiendom den afdøde har Skjøde af 28 Juni 1822.

2. en Fjerdedel af Ydby Sogns Kirke Korn og Qvægtiende hvis hele Hartkorn er 32 Td med Anpart i Kirken, dens rette tilhørende Inventarium og Ornamenter ifølge det under No 1 nævnte Skjøde, dog anmærkes det

a. at af bemeldte Tiende er bortsolgt Tienden af 9 Td 3 Sk 2 Fdk 2 29/44 Alb. tiendeydende Hartkorn

b. at der efter en imellem N. Sommer og P. Skibsted oprettet Contract istedetfor Tiende af 14 Td 3 Skp 2 Fdk 2 Alb tiendeydende Hartkorn, der forhen har været underlagt Skibstedgaard hvis aarlig Afgift af 8 pc otte Rigsdaler Sølv til Ydby Kirkes Eiere.

c. at haver Thinglæst nogle Kongelig confirmerede Tiende-foreninger angaaende Vederlaget for Kirketiende og

d. at Poul Skibsted og L. Borberg ifølge en d. 20 April 1858 udstedt og d. 21 Decb. samme Aar thinglæst Declaration renuncerer paa ethvertsomhelst Vederlag som af Kirke- Qvægtienden af følgende Eiendomme maatte kunne fordres, nemlig
af Jens Poulsens Parcel Matr. No. 5 f i Douer Htk [= af Hartkorn] 1 Td 7 Skp 1 Fdk 1¼ Alb.
af Jens Thomsens Parcel Matr. No. 5a sammesteds 1-3-2-2¾

3. Kirke Korn og Qvægtiende af Laust Poulsens Gaard i Ydby af gl Hartkorn 3 Td 5 Sk 3 Fdk ifølge Skjøde af 28 Juni 1835 thinglæst 9 Juli s.A.og er Tiendevederlaget nærmere bestemt i Skjødet.

Paa disse Eiendomme hæfter

a. Obligation fra Poul Skibsted til Enkemadamme M? [bem.: Det er ulæselige; men sandsynligvis Maren Svinth] paa 3000 Rd skriver tre Tusinde Rigsdaler Rdl. med første Prioritets Panteret i Ydby Kirkegaard med underliggende jorder Matr. No. 3a og en Parcel af Simonsgaard Matr. No 2f, Bygninger disses Assurancesum, Jordernes Sæd og Afgrøde, dateret Juni 1857 thinglæst 2 Juli 1857.

b. Leiecontract fra P. Skibsted til Rebslager Engmark om et stykke Hedejord fra Ydby Kirkegaard i 49 Aar, regnet fra d. 1 Juli 1855 dateret 26de September 1855 thinglæst 9 Juni 1859.

Hassing Refs Herreders Skifte Contoir d: 19: Mai 1864
Voigt

Med hensyn til Stempelafgiften af herstaaende Udlæg bemærkes at Universalarvingen for at erholde herstaaende Eien-domme har ifølge Testamentet erlagt et Vederlag af 3860 Rd.

Ut supra
Voigt

Ifølge forestaaende Testament og Codicil og hvad forøvrigt paa Skiftet efter Proprietair Poul Mathias Skibsted er passeret udlægges herved den testamentariske Legatarius, Kammerraad Proprietair Edvard Neergaard til Douergaard [=Dovergaard] en Fjerdedeel af Ydby Sogns Kirke Korn og Qvægtiende, hvis halve Hartkorn er 32 Tdr med Anpart i Kirken, dens rette tilhørende Inventarium og Ornamenter, ifølge Skjøde til den Afdøde af 28 Juni 1822 thinglæst 1. August s.A. ved hvilken en Fjerdedeel giøres de samme Bemærk-ninger, som foran er anførte i Udlæget til Proprietair Anders Frederiksen i den anden Deel tilhørende en Fjerdepart af Tiende og Kirken.
For Stemplingens Skyld bemærkes det at Kammerraad Neergaard overensstemmende med Codicillen, som Vederlag for det Udlagte har erlagt et Beløb af 1500 Rd.

Hassing Refs Herreders Skifteret d. 19. Mai 1864.

Voigt

Dette Testamentes 3: Post begiæres thinglæst som Adkomst for mig paa Eiendommen Matr. No. 2f af Simonsgaard i Tvolm By, Ydby Sogn Hartkorn 2 Td 3 Skp 3 Fdk 2¾ Alb. Gldsat 19 Rd 4 M – Sidste Kjøbesum 1100 Rd. Retsanmg frabedes.

Gisselbek d. 27 Juni 1864.
Så er der en række stempelmærker og underskrift af Niels Johannesen (mfp) og Voigt [bem.: mfp betyder med ført pen. Underskriveren kan ikke skrive selv]

Læst under Hassing-Refs Herreders Ret Torsdagen den 14 Juli 1864 som Adkomst for Niels Johannesen paa Simonsgaard Matr: N 2f i Ydby og herefter protocolleret.

Testaren
Voigt

Gebyr:
Læsning §64 3 Rd
Indførelse 3 M 12 Sk

Justitsfond 4 M 52/5 Sk
Kopipenge 3 M 12 Sk4 Rd 5 M 13 2/5 Sk

Fire Rigsdaler Fem Mark Tretten 2/5 Skilling
[bem.: 1 RD=6 M / 1 M=16 Sk]

Efterfulgt af stempelmærker og teksten

Nærværende Testamente og Codicil bedes i Forbindelse med foranstaaende Udlægspaategning af 19 Mai 1864 thinglæst som Adkomst for mig paa den mig legerede Fjerdedeel af Ydby Sogns Kirke Korn og Qvægtiende, hvis hele Hartkorn er

32 Tdr med Anpart i Kirken dens rette tilhørende Inventarium og Ornamenter.

Den Deel af formeldte Sogns Tiende hvorover Testator har disponeret ved nærværende Testamente /:Halvdelen:/ er paa Skiftet efter Testator vurderet til 3500 Rd, hvorefter min Fjerdepart har Værdi 1750 Rd og jeg har betalt to Medarvinger som Vederlag
1500 Rd. – Retsanmærkning om at i Udlægspaategningen til Anders Frederiksen gjorte anførsler formeldte Sogns Tiende vedkommende kan undlades.

Douergaard den 13 Juli 1867.

E Neergaard

Læst under Hassing-Refs Herreders Ret Torsdagen den 25 Juli 1867 og derefter protocolleret

testator
Voigt

Læsning §64 3 Rd 3 M
Indførelsen 4 M 11 Sk
Justitsfond 5 M 2 Sk
Copipenge 4 M 11 Sk
½ prc. A [salær?] 7 Rd 3 M ____
Sammenlagt 13 Rd 2 M 8 Sk Tretten Rigsdaler To Mark og Otte Skilling

Dette Testamente med vedføiet Codicil bedes i Forbindelse med Udlægspaategningen af 19 Mai 1864 tinglæst som Adkomst for mig paa den i sidstnævnte Paategning nævnte til mig som gift med Universalarvingen Andersine Johannesen udlagte Eiendom og de ligeledes til mig udlagte Tiender.

Da jeg som ifølge Skifterettens Paategning af 19 Mai 1864 fremgaaer har erlagt 3860 Rd Vederlag til Medarvinger er stemplet Papir efter denne Sum beregnet til 26 Rd herhos vedhæftet.

Ydby Kirkegaard den 20 November 1867
Anders Frederiksen

Vurderingssummen paa Skiftet for de til mig med paategning af 19 Mai 1864 udlagte faste Eiendom Ydby Kirkegaard med Jorder er 7000 Rd
For Fjerdedelen af Ydby Sogns Kirketiende 1750 Rd og for Tienden af Laust Poulsens Gaard 85 Rd 85 Rd.
Altsaa ialt 8835 Rd

Ydby Kirkegaard d:u:s: [=Datum ut Supra=Tid og sted som ovenfor]
Anders Frederiksen

Læst under Hassing Refs Herreders Ret Torsdagen den 21de November 1867 som begjæret og derefter protocolleret.

Foruden de i Udlægspaategningen til Anders Frederiksen af 19 Mai 1864 gjorte Bemærkninger, anmærkes det endvidere, at fra Eiendommen er bortleiet et Skp Jord til Jesper Poulsen, samt at den er medindbefattet under en Pantsætning for ansvarlig Afgift af 100 Rd.

Testaren

Læsning §64 4 Rd
Indførelsen 4 M 11 Sk
Justitsfond 5 M 12 Sk
Attesten 2 Rd
Justitsfd 2 M 7 Sk
Kopi 4 M 11 Sk
½ proc A 19 Rd 1 M 13 Sk
Promille 5 Rd 33 Rd 1 M 6 Sk

Tre og Tredive Rigsdaler Én Mark Sex Skilling

[Stemplet papir]
Dette Ny stemplede Papir er DD vedhæftet Testamente oprettet af Proprietair Poul Skibsted til Ydbykirkegård den 27 September 1858 og notarialiter attesteret 1 October s: A. samt forsynet ved Codicil af 29 September 1860 notarialiter attesteret 4 October s:A: hvilken Vedhæftelse er skeet for i henhold til dette Testamente og Codicil og Udlægspaategning af 19 Mai 1864 at erholde Adkomstberigtigelse for Anders Frederiksen paa de ham som gift med Universalarvingen Andersine Johannesen udlagte Eiendomme og Tiende, hvorfor Vederlag til Medarvinger er erlagt 3860 Rd skriver Tre Tusinde Otte Hundrede og Tredsindstyve Rigsdaler, dette bliver herved attesteret.

Hassing Refs Herreds Contoir den 20 Novbr. 1867.

Voigt