Kirkegaard Ydby
Læs også om:
Maren Svinth´s Aftægtskontrakt
Poul Mathias Skibsted´s Testamente
Peder Teglbrænders Teglværk i Vestervig
Om Ydby
"Kirkegaard" har været kirkeejer.
Men det er nævnt langt senere end den første kirke i Ydby.

Af det vi i dag ser af Ydby Kirke, er koret det ældste, opført omkring 1100, en lidt mærkelig rækkefølge.
Det skyldes et tidligere kirkeskib, en Stavkirke.
Se mere
Selvom de fundne kilder ikke nævner noget herom, er det jo helt sikkert, at der har været nogen der betalte dette kirkebyggeri.
Opførelsen af hovedbygning til "Kirkegaard", som det første, tyder da også på tidligere aktiviteter.
Det gule Palæ
Hjørnet af Ydbyvej og Oddesundvej
Det gule Palæ er bygget lige efter 1855.

Det blev i 1967, ved en undersøgelse af gamle smukke huse, i et led af værn om By- og landskabsudseende, vurderet af professor K. Gottlob, fra København såmænd.
Gotlob benævner huset Senemperisk, det var i en tid hvor byggestilen blev lidt mere borgerlig.
Huset endte i bedste gruppe, smykkende den lille landsby Tvolm. Det var i 1967, og det passer stadig.

Huset er bygget af rebslager Lars Engmark.
Byggegrunden "lånte" han 1855 af Poul Mathias Skibsted, "Kirkegaard".
Betingelsen for lånet var, at huset vederlagsfrit skulle overgå til Skibsteds bo, når Lars Engmark døde. Tanken var som Aftægtsbolig.

Lars Engmark dør 1881. Hans enke gifter sig 1887, lejekontrakten om grunden afsluttes dermed.
Det Gule Palæ tilhører derefter "Kirkegaard.

Det blev
Anders og Anderssine Frederichsens yngste datter Mette Elisabeth der arvede det "Gule Palæ".

Ved Mette Elisabeths død 1937, overtager søsteren Karen Elisabeth Bruhn og hendes datter Esther Bruhn huset.
1961 bliver Esther Bruhn eneejer.

Huset var ved opførelsen hvidkalket, senere blev det rødt, en periode gult. Nu hvidt, dog ikke kalket.

I dag ejes Det gule Palæ af en dansker, boende i Sweichz.

Kirkegaard med Vindmotor
Også kaldet en klapsejler. Tiden er før 1940. Elforsyning var 1912 kommet til Ydby, men vindkraft var billigere, har før og senere skaffet lidt blæst i Ydby.
Stuehuset har haft 5 skorstene.
Læg mærke til laden, 2 porte i vestgavlen.
Mon der også var gennemkørsel den gang.
Tiden efter Kirkegaard afgav jord til udvidelse af Ydby Kirkegaard.
Folketællinger
Meget imponerende, er de store folkehold der har være på gården. Op til 10 tjenestefolk.
Der skal ikke megen fantasi til, at forstå mange parforhold har deres oprindelse her.
Tiende
Kirkegaard har ydet og modtaget Tiende.
Tiende kendes helt fra Antikken, og har gennem tiderne undergået mange forskellige tilpasninger med hensyn til inddrivelse og fordeling.
Der har været flere former:
  • Kirketiende – til opførelse og vedligehold af kirkerne.
  • Præstetiende –til Præsternes underhold.
  • Bispetiende –til Biskoppernes underhold
Inddrivelsen:
Bønderne skulle betale en tiendedel af deres indtægter, såkaldt Korn- og Qvægtiende.

Fordelingen:
Præster og biskopper rådede selv over deres tildelte.

Kirkerne kunne være ejede af private.
Nok fortrinsvis velhavende bønder, som for eksempel kunne have lagt jord til kirkens og kirkegårdens grund, og derfor fik del i Tiendet.
Det betød kirkeejerne skulle bruge deres tiende til vedligehold af kirken.
Det gav store problemer med unddragelser, der kunne medføre nedrivning på grund af dårlig vedligeholdte kirkebygninger.
Boddum kirkes tårn er et troligt eksempel herpå.
Efter års utilfredshed med tiendebetalingen, begyndte tiendeafløsning i 1908, afsluttet i 1918.
I 1920 blev kirkeskatten indført.

Kirkeejer
Betydningen af at være kirkeejer, forstås lidt ved læsning af Poul Mathias Skibsteds testamente, hvor han Indsætter Anderssine Nielsen som ejer af "Kirkegaard", med alt hvad der hører derunder.

Borte fra festligheden
Et ungt menneske der, under "udflytningen", så dette klaver i laden, havde stor medynk. Det må være trist at stå her, når man har spillet i de fine stuer.
Et værdigt træ holder stand
En epoke slut!
"Kirkegaard" Ydby
Kirkegaard har på et tidspunkt været Ydbys største gård, og gennem årene haft en række vidt forskellige beboere.

Lidt ufortjent har der ikke, her på siden, været gjort nogen omtale. Det søges nu afhjulpet.
Til grund herfor ligger en undersøgelse af tilgængelige kilder

Der har, gennem årene, været stor forskel på embedsmændenes emsighed med hensyn til detaljer.
Fra næsten intet, til oplysning om brudgommen fødte en søn 6 dage efter brylluppet.


1657
Opførelse af Hovedbygning,

Det er da muligt dette hus der, 360 år senere, i 2017 blev nedrevet, men det lyder næsten umuligt.

Derudover kommer man til at tænke på, at et så stort stuehus ikke kan være det første på grunden.
Der må have ligget noget produktionsapparat forud, hvilket heller ikke lyder utænkeligt.
Der har allerede førVikingetiden været stor foretagsomhed på egnen. Her har Skibsted Fjord haft stor betydning.

Desværre er der ikke nogen "rigtig god" historie om "Kirkegaard"´s oprindelse. Det har måske bare været den gode jord og virketrang.
Eksempler i "Boddum Bisgaard" 1340 (første civile ejere) og "Skibstedgaard" 1495, er tænkeligt.

*
1788
Der opføres en lade, lyder meget fornuftigt, men der må været foregået meget andet i de 131 år, siden beboelsen blev opført.

Nu nævnes der beboere: Peder Michelsen og Christen Nyegaard.

*
1804 - 1808
Christen Pedersen Teglbrænder og Ole Teglbrænder
Som en værdi i boet nævnes det halve af Ydbye sogns Kirke Korn og Qvægtiende.
Teglbrænderbrødrene stammer fra Peder Teglbrænders Teglværk i Vestervig.

Frederich Svinth stammede også fra Vestevig, hvilket måske er årsag til salget i 1808.
*
1808 – 1821
Premierløjtnant Frederich Svinth.
Frederich Svinth bliver gift med Husholderske Maren Olesdatter i Vestervig Kirke 1808.
Frederich og Maren var ikke helt unge da de blev gift, fik ingen børn. Testamenterede deres værdier bort. I værdierne indgik den halve Ydby Kirke!

Frederich Svinth havde før Ydby-tiden boet på Vestervig Kloster, hvor han også var registreret som kirkeejer, og formentlig tiendeberettiget.

Frederich Svinth dør 1821, 63 år gammel.

*
1821-1822
Maren Svinth bliver boende i gården efter sin mands død.
*
1822 – 1864
Poul Mathias Skibsted, også nævnt Schibsted.

I Købsdokumentet indgår en aftægtsaftale.
Aftalen giver Enkemadamme Maren Svinth, benævnt Sælgerinden, ret til, så længe hun lever, at bo fyrsteligt i noget der lignede en 3-værelseslejlighed, med eget pigeværelse.
Begge opvarmede og afskærmet fra støj og anden ubehag ved gårdens øvrige drift.
Dertil alle ydelser til livets luksuriøse opretholdelse, og flere herlighedsværdier blandt andet egen have.

Poul Mathias Skibsted overtager altså ”Kirkegaard” 1822, inklusiv Sælgerinden på af-tægt.
Ved folketællingen 1834 er Maren Svinth nævnt aftægtskone på Kirkegaard.

Poul Mathias Skibsted, født 1796 i Ydby, var søn af proprietær P. Schibsted Skibstedgaard.
Gift med Mette Elisabeth Stiigaard, født 1797 i Hobro.
Døde 28. april 1856 og begraves 9. maj på Ydby Kirkegaard med navnet Mette Elisabeth Schibsted, født Stiigaard.
Udførligt nævnt som Proprietær Poul Mathias Schibsteds Hustru i Ydby Kirkegaard. Datter af Laurids Stiigaard, født i Hobro.

Poul Mathias Skibsted døde 1863.

I den almindelige oplistning forekom ingen børn.
Ved spredt søgning kom dog en fødsel frem: 20. januar 1826.
Hjemmedøbt 21. januar Petrine Laurence, som døde 15. oktober 1827.

*
1863-1864
Anderssine Nielsen, kaldet Sine, arver Kirkegaard efter Poul Skibsted, som er nævnt som hendes Gudfar. Helt korrekt var han nu bare gift med Mette Elisabeth, som bar Anderssine ved dåben.
Mette Elisabeth Stiigaard, der altså var hendes Gudmor, har sikkert hjulpet godt til ved den arvning.
1864
Nævnes som en slags årsag til næste sæt beboere i Kirkegaard.

Vielse i Ydby Kirke 1. april 1864.
Ungkarl Anders Frederichsen, søn af Gaardmand Frederich Andersen til Gammelbygaard, født 21. marts 1841, altså 23 aar gammel.
Til
Jomfru Anderssine Nielsen, datter af Gaardmand Niels Johannesen, født 5. april 1840 i Nygaard, Ydby sogn, altså 23 aar gammel, og ejerinde af ”Kirkegaard” Ydby.

*
1864-1908
Anders Frederichsen overtager gården, da han 1. april 1864 Ydby Kirke blev gift med Anderssine, født Nielsen.
Det kan man godt sige, han kom noget let til, men det viste sig, han var en dygtig mand.
Et dygtigt ægtepar blev de.

I deres ejerskab opføres 1897 ny stald.

Af Folketællinger ses det, at Anderssine og Anders har fået mindst otte børn.

Et forhold der hører med til deres ejerskab.
Boet ejer den grund, som rebslager Lars Engmark, af en tidligere ejer, Poul Mathias Skibsted, har "lånt", og omkring 1855 bygget et beboelseshus på. (Det Gule Palæ)
Den eneste betingelse for lånet er, at huset ved Lars Engmarks død vederlagsfrit skal overgå til "Kirkegaards" ejer.

1881 dør
Lars Engmark.
Hans enke gifter sig 1887, og lejekontrakten om grunden afsluttes dermed.
Det Gule Palæ tilhører nu "Kirkegaard.

Dødsfald:
22. maj 1908
Anderssine Nielsen, født i Nygaard 5. april 1840. Datter af Niels Johannesen og Karen Pedersdatter, "Nygaard" Sønder Ydby.

31. maj 1908:
Anders Frederichsen, Proprietær, Sognefoged, Dannebrogsmand, ”Kirkegaard” Ydby, født i Grurup Sogn 21. marts 1841, søn af Gaardejer Frederich Andersen og Hustru.
Deres sidste bopæl var ”Kirkegaard” Tvolm, Ydby.
*
1908-1919
Christian André Frederichsen
Anders og Anderssine Frederichsen overdrog gården til deres søn.
Der har været et sædvanligt folkehold, med husbestyrerinde, tjenestepige, forkarl, røgter og tjenestedreng, men en hustru er ikke fundet.

Det gule Palæ arvede Anders og Anderssines yngste datter Mette Elisabeth Frederichsen.
Mette Elisabeth døde 1937. 53 år gammel. Begravet på Ydby Kirkegaard

Karen Elisabeth Frederichsen født 1873. Overtager ved Mette Elisabeths død det gule Palæ.
Blev 11. december 1903 gift med Niels Laurits Bruhn, ejer af "Boddum Bisgaard", født 1870 på "Dalagergaard", Borris. Døde 23. maj 1912

Karen Elisabeth solgte "Boddum Bisgaard" 1915, og flyttede til Bjerringbro, senere Aarhus.
Døde 24. november 1961. Er begravet på Ydby Kirkegaard.

Ester Bruhn, Karen Elisabeths datter, der også var een af Det gule Palæs ejere, født 1905, døde 1992.
Er begravet på Ydby Kirkegaard.

*

1919-1923
J
ens Christian Madsen Grønkjær.
Gift med Petrea Marie.
Får børnene Kristjan, Lauritz, Olga, Johannes, Harald og Peter.

*

1923-1930
Jens Peter Larsen.
Gift med Anna Riis.
Får børnene Kaja og Margrethe.

*
1930-1990
Jens Krabbe og Marie Krabbe.
Får børnene: Kirstine, Marie, Marius og Knud.

Jens Krabbe dør 16.oktober 1963.
Marie Krabbe dør 12. december 1985.

Begge er begravet på Ydby Kirkegaard.

1953
Kirstine Krabbe og Harald Bach Nielsen bliver gift i Ydby Kirke.

*
1990 - 2013
Harald Bach Nielsen og Kirstine Krabbe.

Får børnene: Karen Marie, Henrik, Else og Jens Peter.

Harald Bach Nielsen dør 14. oktober 2003
Kirstine Krabbe, kaldet Stinne, dør 20. september 2013.

Begge er begravet på Ydby Kirkegaard.

*
2017
Alle bygninger er nedrevet.
Researcher: Ellen Bjørn
Layout: moxfa
e-mail