StoreVindmøller
i
Sindrup
Ydby 23. marts 2017

Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, med borgmester Lene Kjeldgaard Jensen i spidsen.

Kære Borgmester

Som borger i Ydby by skriver jeg til dig, for at give udtryk for mine frustrationer i forhold til de visioner du som borgmester beskriver i din introduktion af kommuneplanen, og så de handlinger som du udfører i den virkelige verden.

Når jeg læser kommuneplanen 2010 – 2022, skriver du: ”befolkningstallet er generelt faldende, især i landsbyerne og i landdistrikterne…….. fastholdelse af borgere og bosætning er centrale for kommunens fortsatte udvikling – og derfor fokusområder for byrådet”

Jeg kan her fortælle dig, at borgerne i Ydby gennem de seneste år har gjort et stort arbejde i borgerforenings regi, for at skabe en positiv udvikling i byen. Det er faktisk lykkedes rigtig godt. Vi har bla. med stor frivilligt engagement fået lavet en sportshal, med et aktivt foreningsliv. Etableret en BMX bane, som opfylder internationale krav ,ligeledes med stort frivilligt engagement, og som tiltrækker bmx kører fra hele landet. Skytteklubben er en af landets mest vindende skytteklubber. Derudover har vi en friskole og en fribørnehave. Alt sammen noget som er et stort aktiv for en by som Ydby. Det har været et langt sejt træk, som dog er ved at give pote idet der på det seneste er kommet nye aktive tilflyttere til byen herunder flere børnefamilier. Det er langt om længe ved at lykkes for os at få vendt den negative udvikling, der har været i Ydby i forhold til faldende huspriser og fraflytning.

Det er derfor med meget stor beklagelse og undren at jeg erfarer at kommunen har udset sig et område i Sindrup, tæt op ad Ydby, som mulig vindmølleområde for store vindmøller. Et projekt, som bestemt ikke vil gøre vores arbejde lettere, idet det er en kendsgerning at en vindmøllepark med kæmpevindmøller, så tæt på byen bla. vil medføre faldende huspriser, og gøre det mindre interessant at bosætte sig i vores by.

Det er bestemt ikke tiltag af den art, vi har brug for her i udkanten af kommunen.

Vi har som energiby fuld forståelse og respekt for at kommunen har visioner om at være førende indenfor vedvarende energi. Men vi er også af den holdning, at det ikke skal være på bekostning af de mennesker der bor som naboer til kæmpevindmøllerne. I Ydby vil der være rigtig mange mennesker der bliver påvirket i en negativ retning, af så store vindmøller så tæt på byen.

Du skriver videre i kommuneplanen: ” I Thy og Hannæs er der tradition for, at man engagerer sig i lokalområdets udvikling. Der er et rigt foreningsliv, og når feks. kommunen holder borgermøder, er der næsten altid stort fremmøde og engagement. Kommunens borgere er de egentlige ”ejere” af kommunens udvikling og dermed nøglen til , at projekter og politiker rent faktisk får de ønskede virkninger. Derfor ønsker kommunen at videreføre og udvikle kulturen med samarbejde med borgerforeninger i forbindelse med udviklingen og gennemførelse af kommunale aktiviteter og projekter”

Det er gode og rigtige holdninger, men det gør ikke min frustration mindre, når jeg tilfældigt hører om at kommunen har udset sig et område her tæt ved min by som mulig base for kæmpevindmøller. Med din vision i erindring, undrer det mig at hverken du, eller andre i byrådet har fundet anledning til at kontakte borgerne i Ydby, i forbindelse med byrådets planer om at etablere en så stor vindmøllepark her i vores baghave.

Projektet er endda så langt, at der er ved at blive udfærdiget VVM redegørelse, og tillæg til kommuneplanen !!

Jeg sidder desværre tilbage med en underlig fornemmelse af, at du som folkevalgt, ikke af et ægte hjerte ønsker at høre vores holdninger og lytte til vores bekymringer, inden du iværksætter store forandringer i vores lokalområde.

Jeg håber at du vil svare mig på:

-Hvorfor du netop har valgt min by som base for kæmpevindmøller.

- Hvorfor du har valgt at bremse den positive udvikling vi har gang i her i min by.

-Hvorfor du har valgt at gøre så mange borgere utrygge.

-Hvorfor du har valgt at stavnsbinde så mange mennesker til deres huse, som enten bliver usælgelige eller også falder så meget i værdi, at de ikke kan sælges.

-Hvorfor du har valgt at placere kæmpemøller så tæt ved os, og efterlade os i en uvished om de helbredsrisici, som staten og kræftens bekæmpelse, i øjeblikket er ved at undersøge.

-Hvorfor du har valgt at placere kæmpevindmøller i et område som du selv har valgt til ”særlig landskabsmæssig værdifuld område” – et område hvor du end ikke vil tillade opstilling af små hustandsvindmøller , da det vil skæmme den særlige værdifulde natur i området.

-Hvorfor du har valgt at placere kæmpevindmøller på kanten af en ådal med beskyttet natur. En Ådal hvor en helt særlig fredfyldt og beskytte Å snor sig gennem dette enestående landskab

-Hvorfor du har valgt at placere kæmpemøller på et højdedrag lige ud for vores by, så aftensolen forsvinder i møllevingernes snurren.

-Hvorfor du har valgt at placere endnu en vindmøllepark med kæmpevindmøller ganske tæt ved min by, når vi i forvejen har en af slagsen ganske tæt på.

Kære borgmester, og den øvrige kommunalbestyrelse, jeg håber at du/I vil overveje beslutningen endnu engang, og lade hensynet til vores liv og byudvikling her i Ydby og omegn, vægte tungere, end hensynet til nogle få menneskers økonomiske interesser.

Med venlig hilsen

Bo Høje Christensen, Kammersgårdsvej, Ydby

Tlf. 60231200

Læserbrev marts 2017

En borgers tanker om en uskøn proces

Etablering af kæmpevindmøller i landskabet er genstand for mange meninger og holdninger. Generelt er de fleste danskere positive overfor vindenergi, men de fleste er også enig om at disse vindmølleparker skal etableres i områder hvor det generer mindst mulige mennesker.

Jeg har erfaret, at kommunalbestyrelsen i Thisted har udset sig et område i Sindrup som mulig
vindmølleområde.
Her var der i slutningen af 2015 en investor, der har ansøgt om tilladelse til at etablere en vindmøllepark bestående af 6 stk. kæmpevindmøller på hver 3,2 MV og 130 meter i højden.

Det undrer mig, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen, har udpeget dette område som mulig placering af kæmpevindmøller.
Området er af samme kommune udlagt til særlig landskabsmæssig interesseområde, med en særlig følsom natur med økologiske forbindelseslinier, beskyttet natur med beskyttede sten og jorddiger, og beskyttede vandløb, og kun godt 1 km til natura 2000 område.

Ud over den helt særlige følsomme natur i området er der kun 800 meter til Ydby, en by med 260 indbyggere.
Disse borgere bor i en by hvor huspriserne i forvejen er belastet af ”udkantsdanmark” syndromet, og etablering af en vindmøllepark med kæmpevindmøller vil kun belaste området yderligere i negativ retning. I øvrigt er det et område hvor der i forvejen er mange vindmøller, både store og små.

Det undrer mig, at så mange mennesker i det berørte område her snart halvanden år efter ansøgningen, slet ikke har hørt om kommunens planer i forhold til vindmølleparken i Sindrup.
Hverken ansøgeren af projektet eller kommunen har fundet anledning til at orientere de mange berørte borgere i lokalområdet.

Borgerne i Ydby, som er den største by i nabolaget er heller ikke blevet inviteret til et dialogmøde. Det er ellers god tone, at orientere borgerne i området, når man har planer om at lave omfattende indgriben i deres hverdag, men det har ingen åbenbart fundet anledning til.

Det virker som om man først vil have projektet igennem det politiske system, inden man orienterer de berørte borgere.
Så er processen så langt, at det er for sent at gøre indsigelser – eller i hvert fald så har indsigelserne ikke nogen særlig vægt til den tid.

Det undrer mig, at læse i ansøgningen at ansøgerens egne boliger, som tilfældigvis er 3 stk. skal indgå i de boliger som skal opkøbes af projektet. Ansøgeren, og ejere af de huse der bliver købt op, skal ikke bo i nærheden af kæmpevindmøllerne, og dermed heller ikke leve med generne, de har en økonomisk vinding ved projektet, men overlader generne til de tilbageværende borgere, som man ikke engang har ulejliget sig med at orientere om projektet.

I ansøgningen til kommunen skriver ansøgeren ”der er stor interesse for projektet” – de har bare glemt at skrive at det kun er dem der har økonomisk interesse i projektet der udviser stor interesse. Dem der skal leve med generne har man behændigt undladt at kontakte.

Det undrer mig, at læse i ansøgningen at ejerkredsen kommer til at bestå af relativ mange i dette projekt.

Det undrer mig ikke, når jeg så læser videre og konstaterer at dem der består af ejerkredsen primært er dem der har solgt deres bolig til projektet, og ansøgeren.
Det er dem der så ikke skal bo i området, og leve med generne, men kun skumme fløden og så overlade generne til de tilbageværende, som ingen interesse har i projektet, men de næste mange år skal leve med generne.

Det undrer mig at konstatere at der faktisk kun er to personer i kommunalbestyrelsen, som har stemt imod denne placering. De øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer syntes åbenbart at det er helt fint at placerer denne kæmpe vindmøllepark i udkanten af kommunen.

Det undrer mig, at den kommunalbestyrelse som er valgt af borgerne, ikke finder anledning til at orientere de mennesker i deres kommune, som bliver direkte eller ind direkte berørt af deres beslutninger, så disse borgere ikke først meget sent i processen tilfældig skal høre om tiltag som får så omfattende betydning for deres hverdag.

Jeg sidder tilbage med en underlig fornemmelse af en uskøn proces, og en fornemmelse af at nogle få forsøger at snige et projekt ind ad bagdøren, hvor de få vil score kassen på andres bekostning.
En fornemmelse af en kommunalbestyrelse der ikke kan finde fælles fodslav i energipolitiken, og så bliver det en hovsa løsning der bliver vedtaget.

Med venlig hilsen

Steen Høje Christensen
Gundtoftevej 1,
7760 Hurup

Åbent brev Marts 2017
Kære Lene Kjeldgaard Jensen -og det samlede kommunalråd.

Ydby siger - nej tak til 8 hektar, roterende vindmølle-horisont.

Borgermøde 3. april 19.00
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
.
Højdedraget ca. 800 m fra byen mod sydvest - hvor solen så smukt går ned -, kan vi konstatere er i spil til en ny vindmøllepark i Thy, bestående af 6 kæmpemøller på 130 m.

Mange af borgerne i dette område var for 25-30 år siden foregangsmænd for vindkraft, og vi var det område i Thy med langt de fleste møller, og alle kendte nogen med anparter eller egne vindmøller i området og med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi her i Ydby, var vi stolte af at være pionerer.

Mange af møllerne er i mellemtiden taget ned, på højdedraget sydvest for Ydby havde vi vel 6 stk. der kunne ses dengang med fuld rotordiameter .

Forskellen er at 6 møller dengang havde et bestrøget areal på 4000 m2 man skulle se igennem på højderyggen.

De nu 6 stk planlagte kæmpemøller vil have i alt 48.000 m2 bestrøget areal - eller 5 hektar man skal se igennem - eller med andre ord 12 gange mere end de 6 møller dengang, hvor vi synes vi havde mange.

Vi er ikke imod vindkraft, men forestil dig at stå ved Ydby Kirke og nyde udsigten, eller dagen på hæld, ja så vil solen nærmest altid gå ned i en rotor. Umiddelbart i forlængelse af den nu planlagte park, står nemlig den nuværende vindmøllepark på højderyggen mellem Ydby og Gettrup, også 6 stk. på stribe, med en samlet bestrøget areal på 30.000m2

Når Ydby folket så ser mod vest/sydvest vil vi i alt have 78.000m2 bestrøget areal – 8 hektar – 80 parcelhusgrunde på højkant - som solen skal kæmpe sig forbi/henover og ned imellem, det svarer til et bestrøget areal af 160 møller fra 1990, eller til ikke mindre end 1.950 stk. af nutidens hustandsmøller, stående der på højderyggen rundt om Ydby fra sydvest til nordvest - hvor solen så smukt går ned.

Der er faktisk ikke noget at sige til den utrolige folkelige modstand i og omkring Ydby imod etablering af den kæmpeindustri af vindkraft, stående på højderyggen, hvor husene i Ydby ligger som perler på en snor med facade mod sydvest, ud til det åbne land som næsten alle kan nyde.

Vi er gode til at klare os selv her længst mod syd i Thisted Kommune, man kan sige ”nød lærer nøgen kvinde at spinde”, med det mener jeg at vi med et utroligt sammenhold og et utrætteligt team af ildsjæle har udrettet helt fantastiske ting, og gjort vor by og egn til et attraktivt sted at bo.

Der bliver solgt huse som aldrig før, og børnefamilier flytter til for at leve her med de gode aktiviteter vi kan tilbyde, samt udsigten til de åbne vidder.

Vi vil gerne indbyde dig Lene Kjeldgaard, ja hele kommunalrådet til borgermøde her i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter mandag 3. april 19.00. Så er der nok også nogle, der kan fortælle andre spændende ting, såsom lavfrekvens støj m.m.

Kik for øvrigt ind på vor hjemmeside ydbythy.dk eller på facebook gruppen ”Nej til store vindmøller i Sindrup” og deltag i debatten, og se hvor stor folkelig modstand der er.

Jeg foreslår vi 3. april mødes 10 min. før, så kan vi parkere ved Ydby Kirke, og se ud over det skønne landskab, et panorama, som de fleste huse har i Ydby mod vest - hvor solen så smukt går ned.

Med venlig hilsen
På vegne af Ydby Håndværker- og Borgerforening

Hans Peter Korsgaard
Brendgårdvej 19, Ydby, 7760 Hurup