Boddum-Ydby Seniorer
I Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
Kortspil og Bob
Mandag klokken 14.00
Bestyrelsen
Erik Frimor (formand)
Ydbyvej 174, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6464 og 4021 8257
erikfrimor@gmail.com
*
Otto Vangsgaard (næstformand)
Bekken 19, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6342
*
Anne Katrine Nielsen (kasserer)
Præstevej 4, Boddum,
7760 Hurup Thy
9795 9151 og 2339 8461
akn1411@gmail.com
*
Helle Nielsen (sekretær)
Skibstedvej 16, Sønder Ydby
7760 Hurup Thy
2325 5947
skibstedvej16@mail.dk
*
Grethe Kindberg Jørgensen (PR)
Bakken 11 Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6544
kindberg2@pc.dk
Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmod-tagere til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
*
Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn, eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens fomål.
*
Program 2016 og 2017
Når ikke andet er nævnt foregår arrangementerne i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter

Onsdag 7. december
19.00

Julehygge med kaffe, gløgg og æbleskiver.
Lucuaoptog med Morten Nebel og Friskolen
Pris 35,- kr

JULEFERIE
Onsdag 25. januar
17.00

GENERALFORSAMLING og NYTÅRSFEST
Efter generalforsamlinge serveres der, som sædvanlig, gule ærter med flæsk, pølser, rødbeder, sennep og drikkevarer.
Hele aftenen koster kun 150 kr.
Tilmelding senest 15. januar til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag, meddelelser m.v. skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen på valg er følgende:
  Anne Katrine Nielsen, Grethe Kindberg Jørgensen og Helle Nielsen.
 8. Valg af suppleant til bestyrelse på valg er Helga Frimor.
 9. Valg af revisor- og revisorsuppleant på valg er Estella Kappel og Ella Bang.
 10. Eventuelt.
Onsdag 15. februar
19.00
Traants Musiker
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 22. marts
19.00
Birgit og Ruth fortæller om Tjernobyl-foreningen
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 26. april
19.00
Musik "Tow for Sjow"
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 17. maj
19.00
Finn Koldkur fortæller og viser lysbilleder fra en tur til olielandene
Pris 35,- kr.
Onsdag 31.maj
17.00
Grillfest hos Helga og Erik
Tilmelding senest 14. maj (Erik 9795 6464)
Tirsdag 4. juli
Kaffeseskab i Præstegårdshaven
Se kirkebladet til sommer
Onsdag 30. august
Udflugt til Karup Flyveplads med 1½-2 times rundvisning. Rundtur gennem Dollerup Bakker Mulighed for et kik på museum
Foreningen har kaffe med, som drikkes i det fri på flyvepladsen
Spisning på Grønhøj Kro.
Pris: 250,- kr.(Bus og Spisning eksklusiv drikkevarer)
Afgang Traant 11.50, Ydby Kirke 12.00. Ankomst Karup 13.30 - Alle der har lyst er velkommen.
Tilmelding senest 1. august (Erik 9795 6464)
Onsdag 20. september
19.00
Musiker Kim Bernt Jensen
2 håndmadder 50,- kr.
Tilmelding senest 14. maj (Erik 9795 6464)
Onsdag 25. oktober
17.30
Banko med spisning
Tilmelding senest 14. maj (Erik 9795 6464)
Onsdag 22. november
19.00
Holger C. Andersen fortæller om en lang vandring, forklædt som vagabond og med barnevogn
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 6. december
Julehygge med kaffe, gløgg og æbleskiver
Pastor Claus Nybo, Vestervig underholder
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 24. januar
17.00
Generalforsamling og Nytårsfest
Tilmelding senest 14. januar (Erik 9795 6464)
Vore naboforeninger er velkommen til arrangementerne,