Sydthyklyngen
Etableret 28. marts 2022

Med Ydby Haandværker-og Borgerforening som Ejer.
Kontakt:
Trine Møller 2062 1069 moellertrine@live.dk
Visionsgruppen
For Ydby og Opland
Blev oplæget til Sydthyklyngen
Initiativet til Visionsgruppen blev taget 1. juni 2021
På et samlet møde mellem Boddum - Ydby Menighedsråd, Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, Boddum-Ydby Idrætsforening, Boddum Ydby Friskole og Børnehus, Thy BMX, Løbeklubben BAL, Boddum Beboer-forening og Ydby Håndværker og Borgerforening.
Grundtanken er en helhedsplan for lokalområdet, vi må udvikle, – hvis vi ikke vil afvikle.
Sydthyklyngen
Boddum-Ydby Friskole
Mandag 31. oktober 19.30

Præsentation af Udviklingsplan for Sydthyklyngen
Ved Knud Aarup Kappel

Sydthyklyngen
Nyhedsbrev
Lørdag 15. oktober: Thy’s bedste start på Efterårsferien med THY BMX, Boddum-Ydby Friskole, loppemarked og Kunst:
Oplev mesterskabet i Thys fedeste BMX-klub, THY BMX, og Sydthys hyggeligste loppemarked på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus. Kunstneren Mormor holder åbent værksted i skolegården på friskolen, hvor alle kan give den gas med akrylmaling på plade.
KOM OG VÆR MED!
Uge 42 (17.-23. oktober) Doverodde Købmandsgaard:
Svampetur i Dover, Rapelling, Bålets Dag, Græskarskæring, Rib Bådssejlads, æblepresning, Jagtdag for børn og træklatring. Mulighederne er mange og lige i vores
baghave! Brug og agér lokalt - især i disse Tider!
Præsentation af Udviklingsplan for Sydthyklyngen
Boddum-Ydby Friskole
Mandag 31. oktober 19.30
Knud Aarup Kappel fra Atelier for Byers Rum præsenterer udviklingsplanen for Sydthyklyngen
Der vil være kaffe og kage
Mulighed for
at stille spørgsmål og komme med input til arbejdsgrupper eller andet i forbindelse med udviklingen af vores lokalområde.
Udviklingsplanen er et afgørende led i planerne for Dover, Doverodde, Boddum og Ydby.
Med udviklingsplanen i ryggen, kan vi konstruktivt begynde at arbejde med de forskellige emner og ideer.
6. februar etableres for eksempel et mini-fundraiser kursus, så projekterne kan håndgribeliggøres og påbegynde flere fondsansøgninger.
Inspireret vil man kunne gå hjem efter borgermødet og præsentationen 31. oktober.
På den måde løfter vi initiativerne i flok ,
i fællesskab hjælpe hinanden, så vore drømme realiseres!
Mølleåstien - en naturlig forbindelse
10. oktober blev Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) i Thisted Kommune ansøgt om 100.000 kr. til at styrke biodiversitet i vores område. Sydthyklyngen har siden 23. maj samarbejdet med Fjordbyernes Netværk, omkring stier i Ydby.
22. juni vandrede Ydby Håndværker og Borgerforening ud på en tur mellem markerne ved Ydbyvej 171, langs Mølleåen.

Det resulterede i et genbesøg af drømmene om en cykel- og gangsti mellem Ydby og Hurup. Ved at søge LUF i oktober, vil de 100.000 kr. til at pleje og opretholde biodiversiteten langs Mølleåen.
Samtidig søger vi på baggrund af den teori - at jo flere mennesker der opholder sig i naturen og har adgang (på en smuk sti langs de store marker), jo større sandsynlighed er der for, at mennesker tager sig af naturen.
Derfor inviterede Sydthyklyngen lokalpolitikere fra Erhverv-
Klima- Miljø- og Teknikudvalg fra Thisted Kommune, til et klyngemøde og en markvandring langs Mølleåen.

Ole og Elinor Grud lagde lade, stole, borde og grusplads til et bålfad og en gang aftensmad
Kristian Tilsted og Henning Holm deltog fra EKMT-udvalget i Thisted. Joachim Plaetner Kjeldsen var forhindret.
Aftenens fine vejr, drikkevarer sponsoreret af Ydby Håndværker og Borgerforening og de store saftige brombær langs stien skabte favorable forhold, for at vise vores område frem - og styrke ideen om en cykel- og gangsti langs åen.
Mange mødte op, og en arbejdsgruppe blev nedsat af;
Poul Erik Mark (tovholder), Knud Kappel, Poul Svendsen og Jens Krabbe.
6. oktober mødtes arbejdsgruppen, samt den gruppe der nu arbejder videre med
Fjordbystierne og Ydby. Her er Mette Kragh Møller tovholder, og samarbejder med Jens Thomsen og Poul Erik Mark. Birgitte Esmark er med som repræsentant fra Fjordbyernes Netværk, og med gode erfaringer fra processen. En ansøgningsproces omkring Ydby-stierne vilstarte, når lodsejerne er spurgt og ruterne er valgt ud. Mette Kragh Møller påpeger for eksempel standen på stierne i Tvolm Skov, og at disse også trænger til en opdatering på skiltningen.

Så dette skal ansøges ved blandt andet Friluftsrådet.

Vi vil glæde os til 2023 - når Ydby-stierne kan kobles på det store netværk af vandrestier i Fjordbyernes Netværk, samt tilbagemelding fra LUF og vores ansøgning til Mølleåstien.

Mølleåstien - starter ved Ydbyvej 171 og langs åen til markvejen ‘Oddesundvej’
EKMT-udvalget i Thisted Kommune ansøges derfor om anlæggelse af Mølleåstien, en 1,5 km lang cykel- og gangsti, der er 2 meter bred og belagt med stenmel.

Mølleåstien kobles på markvejen, der går fra Gl. Refsvej og ind over markerne mod Ydby.
Anlæggelsen vil løbe op i godt 250.000 kr. Derudover søger Sydthyklyngen om små 50.000 kr. til beplantning af vildt flora og buske og træer, langs strækningen - samt opsætning af et par
bænke. Budget i alt 300.000 kr.

Ansøgninger ude nu:
UNGESTATION YDBY - AFSLAG
28. juni blev der sendt en ansøgning til Lauritzen Fonden, for at bevare og udvikle den gamle stationsbygning i Ydby. Bygningen er pt. på hold for nedrivning ved Kommunen, og ansøgningeninvolverer ideen om et ungehus, hvor vi søgte midler til en kreativ proces om at få områdets
unge i spil og de reelle behov der er for idéer fra områdets andre aktører. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet fra fonden, da der var for mange ansøgere til puljen.

HYBRIDFELT YDBY
30. september ansøgte Boddum-Ydby Friskole i samarbejde med Sydthyklyngen og de resterende foreninger, Boddum-Ydby Fritidscenter og Kirken på matriklen Ydbyvej 193 om midler hos Nordea-fonden til et ‘Hybridfelt’. Hybridfelt Ydby er ligeledes en del af udviklingsplanen for Sydthyklyngen.

MØLLEÅSTIEN En naturlig forbindelse mellem Hurup og Ydby
10. oktober ansøgtes LUFs biodiversitetspulje om 100.000 til Mølleåstien, i et projektsamarbejde med foreningen Byklyngen Hurup Thy. LUF ser positivt på at flere klynger samarbejder om projekter, så det kommer flere borgere til gavn.
15. oktober søges Thisted Kommune om tilladelse til at opføre Mølleåstien, langs Mølleåen. Vi søger til 1,5 km x 2 meter bred stenmels cykel- og gangsti. I efteråret 2021 ansøgte
Sydthyklyngen til et mobilt klyngekontor, ved Thisted Kommunes Medfinansieringspulje. Her bevilgede kommunen 200.000 til klyngesamarbejdet.
Den bevilling vil Sydthyklyngen nu omgøretil at støtte anlæggelsen af Mølleåstien, så budgettet fuldføres på de 300.000 kr.
Skitseproces HYBRIDHUS YDBY
10. oktober ansøgtes LUFs pulje for lokal udvikling, om 50.000 kr. til et skitseforslag til et hybridhus på matriklen Ydbyvej 193. Ansøgningen er et samarbejde mellem Kirke, Skole, Hal og foreninger på matriklen. Arbejdet med et hybridhus har stået på siden oktober 2021 - og etskitseforslag skal realisere idéen om et fælleshus, der møder og samler alle behov i området.
Nytårskur med Søren Vester
9. januar gæster Søren Vester fra Thise Boddum-Ydby Skytte og Fritidscenter og Sydthyklyngen er vært ved en Nytårskur med sild og måske en snaps! Søren - kendt fra DR og ‘Æ Brokhold’ vilfortælle os om hvordan vi kan åbne vores hjem og skabe attraktive overnatningsmuligheder for turister i vores område.
Arbejdsgruppemøder
Løbende vil der inkaldes til arbejdsgruppemøder, på de projekter som der er opbakning til. Har du et konkret projekt eller en idé - tøv ikke med at samle et hold, og i kan få hjælp til realiseringen af jeres idé.
Mini Fundraiser-kursus
6. februar afholder Trine Møller mini-fundraiser kursus kl. 19.30 . Hvis man gerne vil lære at fundraise og har et konkret projekt, også til at få input, sparring og ideer til – så sæt kryds i
kalenderen og mød op med et projekt under armen, så vi sammen kan få det til at ske!
HUSK AT DEL MED MEDLEMMERNE I DIN FORENING!
Sydthyklyngen - støttet af Landdistriktspuljen for forsøgsprojekter
Etablering
Sydthyklyngen er etableret som et forsøgsprojekt under LANDDISTRIKTSPULJEN med det formål at indgå i Thisted Kommunes handleplan for landsbyudvikling - kriteriet er landsbyer over

200 indbyggere (Ydby). Formålet er at udvikle med udgangspunkt i de stedbundne potentialer og iboende muligheder for og med indbyggerne i Dover, Doverodde, Boddum og Ydby.
28. marts 2022 blev foreninger og interessenter fra Dover, Doverodde, Ydby og Boddum inviteret til et etableringsmøde, med Ydby Håndværker og Borgerforening som projektejer.1. april startede Sydthyklyngen som et forsøgsprojekt, med en bevilling fra Landdistriktspuljen til at honorere en projektleder, få udviklet en større udviklingsplan samt afholde aktiviteter og events i forbindelse med lokal områdeudvikling.
Derfor foreligger ingen vedtægter eller forening - endnu.
Derimod en række aktiviteter i forbindelse med udviklingen af området -

Hvordan udvikler vi området - for ikke at gå i stå eller stampe?
Tøv ikke med at kontakte mig angående projekter, fondsansøgning eller idéer til arbejdsgrupper!
Gør et godt Efterår
Trine Møller