Sydthyklyngen
Etableret 28. marts 2022

Med Ydby Haandværker-og Borgerforening som Ejer.
Kontakt:
Trine Møller 2062 1069 moellertrine@live.dk
Møder og arrangementer
Fundraisekursus ved Trine Møller
Mandag 6. marts 1930
Skyttehuset i Dover Plantage
Visionsgruppen
For Ydby og Opland
Blev oplæget til Sydthyklyngen
Initiativet til Visionsgruppen blev taget 1. juni 2021
På et samlet møde mellem Boddum - Ydby Menighedsråd, Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, Boddum-Ydby Idrætsforening, Boddum Ydby Friskole og Børnehus, Thy BMX, Løbeklubben BAL, Boddum Beboer-forening og Ydby Håndværker og Borgerforening.
Grundtanken er en helhedsplan for lokalområdet, vi må udvikle, – hvis vi ikke vil afvikle.
Sydthyklyngen
Sydthyklyngen er etableret som et forsøgsprojekt under LANDDISTRIKTSPULJEN

Med detformål at indgå i Thisted Kommunes handleplan for landsbyudvikling.
Kriteriet er landsbyer over 200 indbyggere (Ydby).

Forsøgsprojektet er ejet af Ydby Håndværker og Borgerforening, med det
formål at udvikle de stedbundne potentialer og iboende muligheder, for og med indbyggerne i Dover, Doverodde, Boddum og Ydby.
28. marts 2022 blev foreninger og interessenter fra Dover, Doverodde, Ydby og Boddum inviteret til et etableringsmøde.
1. april startede Sydthyklyngen som et forsøgsprojekt, med en bevilling fra Landdistriktspuljen til at honorere en projektleder, få udviklet en større udviklingsplan samt afholde aktiviteter og events i forbindelse med lokal områdeudvikling.
Derfor foreligger ingen vedtægter eller forening - endnu.
Derimod en række aktiviteterforbindelse med udviklingen af
området - se mere på ydbythy.dk
Hvordan udvikler vi området - for ikke at gå i stå?

*
I denne spalte vil der kommes ind på tanker, forslag, beslutninger, ansøgninger, bevillinger, udførelse, ubrugtagning og brug.
Alt i tidsmæsig - eller tilfældig rækkefølge.
*
Præsentation af Udviklingsplan for Sydthyklyngen
Boddum-Ydby Friskole
Mandag 31. oktober 2023
Knud Aarup Kappel fra Atelier for Byers Rum præsenterede udviklingsplanen for Sydthyklyngen
Der var kaffe og kage
Mulighed for
at stille spørgsmål og komme med input til arbejdsgrupper eller andet i forbindelse med udviklingen af vores lokalområde.
Udviklingsplanen er et afgørende led i planerne for Dover, Doverodde, Boddum og Ydby.
Med udviklingsplanen i ryggen, kan vi konstruktivt begynde at arbejde med de forskellige emner og ideer.
6. februar etableres for eksempel et mini-fundraiser kursus, så projekterne kan håndgribeliggøres og påbegynde flere fondsansøgninger.
Inspireret vil man kunne gå hjem efter borgermødet og præsentationen 31. oktober.
På den måde løfter vi initiativerne i flok ,
i fællesskab hjælpe hinanden, så vore drømme realiseres!
*
Mølleåstien - en naturlig forbindelse
10. oktober blev Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) i Thisted Kommune ansøgt om 100.000 kr. til at styrke biodiversitet i vores område. Sydthyklyngen har siden 23. maj samarbejdet med Fjordbyernes Netværk, omkring stier i Ydby.
22. juni vandrede Ydby Håndværker og Borgerforening ud på en tur mellem markerne ved Ydbyvej 171, langs Mølleåen.

Det resulterede i et genbesøg af drømmene om en cykel- og gangsti mellem Ydby og Hurup. Ved at søge LUF i oktober, vil de 100.000 kr. til at pleje og opretholde biodiversiteten langs Mølleåen.
Samtidig søger vi på baggrund af den teori - at jo flere mennesker der opholder sig i naturen og har adgang (på en smuk sti langs de store marker), jo større sandsynlighed er der for, at mennesker tager sig af naturen.
Derfor inviterede Sydthyklyngen lokalpolitikere fra Erhverv-
Klima- Miljø- og Teknikudvalg fra Thisted Kommune, til et klyngemøde og en markvandring langs Mølleåen.

*
Et møde
Kristian Tilsted og Henning Holm deltog fra EKMT-udvalget i Thisted. Joachim Plaetner Kjeldsen var forhindret.
Mange mødte op, og en arbejdsgruppe blev nedsat af;
Poul Erik Mark (tovholder), Knud Kappel, Poul Svendsen og Jens Krabbe.
6. oktober mødtes arbejdsgruppen, samt den gruppe der nu arbejder videre med
Fjordbystierne og Ydby. Her er Mette Kragh Møller tovholder, og samarbejder med Jens Thomsen og Poul Erik Mark. Birgitte Esmark er med som repræsentant fra Fjordbyernes Netværk, og med gode erfaringer fra processen. En ansøgningsproces omkring Ydby-stierne vilstarte, når lodsejerne er spurgt og ruterne er valgt ud. Mette Kragh Møller påpeger for eksempel standen på stierne i Tvolm Skov, og at disse også trænger til en opdatering på skiltningen.Dette skal ansøges ved blandt andet Friluftsrådet.

Vi vil glæde os til 2023 - når Ydby-stierne kan kobles på det store netværk af vandrestier i Fjordbyernes Netværk, samt tilbagemelding fra LUF og vores ansøgning til Mølleåstien.

Mølleåstien - starter ved Ydbyvej 171 og langs åen til markvejen ‘Oddesundvej’
EKMT-udvalget i Thisted Kommune ansøges derfor om anlæggelse af Mølleåstien, en 1,5 km lang cykel- og gangsti, der er 2 meter bred og belagt med stenmel.

Mølleåstien kobles på markvejen, der går fra Gl. Refsvej og ind over markerne mod Ydby.
Anlæggelsen vil løbe op i godt 250.000 kr. Derudover søger Sydthyklyngen om små 50.000 kr. til beplantning af vildt flora og buske og træer, langs strækningen - samt opsætning af et par
bænke. Budget i alt 300.000 kr.

*
Ansøgninger ude:
Ungestation Ydby - Afslag
*
28. juni blev der sendt en ansøgning til Lauritzen Fonden, for at bevare og udvikle den gamle stationsbygning i Ydby. Bygningen er pt. på hold for nedrivning ved Kommunen, og ansøgningeninvolverer ideen om et ungehus, hvor vi søgte midler til en kreativ proces om at få områdets
unge i spil og de reelle behov der er for idéer fra områdets andre aktører. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet fra fonden, da der var for mange ansøgere til puljen.

HYBRIDFELT YDBY
30. september ansøgte Boddum-Ydby Friskole i samarbejde med Sydthyklyngen og de resterende foreninger, Boddum-Ydby Fritidscenter og Kirken på matriklen Ydbyvej 193 om midler hos Nordea-fonden til et ‘Hybridfelt’. Hybridfelt Ydby er ligeledes en del af udviklingsplanen for Sydthyklyngen.

MØLLEÅSTIEN En naturlig forbindelse mellem Hurup og Ydby

10. oktober ansøgtes LUFs biodiversitetspulje om 100.000 til Mølleåstien, i et projektsamarbejde med foreningen Byklyngen Hurup Thy. LUF ser positivt på at flere klynger samarbejder om projekter, så det kommer flere borgere til gavn.

15. oktober søgtes Thisted Kommune om tilladelse til at opføre Mølleåstien, langs Mølleåen. Vi søger til 1,5 km x 2 meter bred stenmels cykel- og gangsti. I efteråret 2021 ansøgte
Sydthyklyngen til et mobilt klyngekontor, ved Thisted Kommunes Medfinansieringspulje. Her bevilgede kommunen 200.000 til klyngesamarbejdet.
Den bevilling vil Sydthyklyngen nu omgøretil at støtte anlæggelsen af Mølleåstien, så budgettet fuldføres på de 300.000 kr.
Skitseproces HYBRIDHUS YDBY
10. oktober ansøgtes LUFs pulje for lokal udvikling, om 50.000 kr. til et skitseforslag til et hybridhus på matriklen Ydbyvej 193. Ansøgningen er et samarbejde mellem Kirke, Skole, Hal og foreninger på matriklen. Arbejdet med et hybridhus har stået på siden oktober 2021 - og etskitseforslag skal realisere idéen om et fælleshus, der møder og samler alle behov i området.
*
Boddum
1/ Bygaden: nyt vejprofil på Doveroddevej (side 37)
2/ Fuglebækvej/Gravenhøjvej: nyt vejprofil
3/ Hybridfelt Boddumhus: aktivitetsomdrejningspunkt
4/ Smedens Hus: åbent aktivitetshus
5/ Landskabsstier: adgang til natur og kulturlandskab (side 38)
6/ Hybridfelt Boddum Bisgaard: kulturelt omdrejningspunkt (Fælles med Dover/Doverodde)
7/ Busvendeplads: nyt vendeområde
8/ Beboerhus: ny bygning (side 39)
9/ Begrønning: Træplantning
10/ Historisk og lokal formidling: infomateriale
*
Dover og Doverodde
1/ Bygaden: nyt vejprofil på Doveroddevej og Korshøjvej (side 27)
2/ Fjordstræde: nyt vejprofil
3/ Hybridfelt havnen: maritimt omdrejningspunkt
4/ Sejlklubhus: transformeret sejlklubhus
5/ Landskabsstier: adgang til natur og kulturlandskab (side 28)
6/ Hybridfelt Boddum Bisgaard
7/ Elværket: Kobling mellem by og købmandsgård
8/ Maritimt værksted på havnen: fiskeri-og sejlerikultur
9/ Begrønning: Træplantning (side 29)
1
0/ Historisk og lokal formidling: infomateriale
*
Ydby
1/ Bygaden: nyt vejprofil på Ydbyvej og Hans Bakgaardsvej
2/ Hovedvejen/Oddesundvej: nyt vejprofil og krydsning
3/ Hybridfelt Stationen: aktivitetsomdrejningspunkt4/ Værkstedshus: åbent aktivitetshus 5/ Landskabsstier: adgang til natur og kulturlandskab
6/ Hybridfelt skole-kirke-hal: kulturelt- og sportsomdrejningspunkt
7/ P-anlæg: nye byrum
8/ Den gamle købmand: ny markedsbygning
9/ Begrønning: Træplantnin
10/ Historisk og lokal formidling:
*
Arbejdsgruppemøder
Løbende vil der inkaldes til arbejdsgruppemøder, på de projekter som der er opbakning til.

Har du et konkret projekt eller en idé - tøv ikke med at samle et hold, og I kan få hjælp til realiseringen af jeres idé.

*
Mini Fundraiser-kursus
6. marts afholder Trine Møller mini-fundraiser kursus 19.30I Skyttehuset i Dover Plantage
Sydthyklyngen