Ydby Håndværker- og Borgerforening
Stiftet 14. februar 1910 under navnet
"Ydby Haandværkerforening"
Læs om foreningens historie
Foreningens bestyrelse
6022 5440
Kurt Jørgensen (formand)
e-mail
6023 1200
Bo Høje Christensen (næstformand)
e-mail
9795 6558
Dorte Hestbech (sekretær) (orlov)
9795 6801
Ulrik Nielsen (kasserer)
e-mail
9795 6405
Jytte Sunesen (forplejning)
e-mail
9795 6409
Frank Odgaard-Jensen (suppleant)
e-mail
2237 6155
Hans Peter Korsgaard (suppleant)
e-mail
Medlemskontingent 150,- kroner
+ eventuelt bidrag til hjertestarter

Betaling via Netbank
Reg, nr.: 9111 kontonr.:
0002531100
Eller gå i:
Sparekassen Thy
Betaling kan også ske ved kontakt til kasserer Ulrik Nielsen, Kløvenhøjvej 2
Vi bliver glade for nye medlemmer
Alles bidrag er nødvendige for Ydby
Foreningens primære organ er
ydbythy.dk
Siden har flere væsentlige formål:
 • Give foreninger og andre mulighed for at annoncere begivenheder.
 • Fortælle omverdenen alt hvad Ydby har at byde på.
 • En Online Aktivitetskalender, hvor alt der kendes vises, om muligt år frem.
  Det giver et par fordele:
  For det første reklame for aktiviteter.
  For det andet mulighed for at undgå aktiviteter samme kalenderdag.

Ugeaktuelt stof bringes på forsiden, ofte med link til en mere oplysende underside.
Det gælder også Online Aktivitetskalenderen

Løbende aktiviter omtales på forsiden, når de er ugeaktuelle, men har egen fast underside, med link fra forsiden. Disse undersider opdateres løbende.
Foreningen opfordrer lokale foreninger og råd til, at lade aktiviteter omtale her på siden, blandt andet nævnt i
On-line Aktivitetskalenderen
Det kalder på deltagere, og profilerer vor egn.
Det er gratis, skriv blot til
Redaktøren
4028 6141
Forhold til Persondataforordningen 2018
 • Følsomme oplysninger opbevares- eller gives aldrig.
 • Fra1. januar 2019 skal alle e-mail med personfølsomme oplysninger sendes krypteret – det gælder nu også private virksomheder, formentlig også foreninger.
 • Navne, adresset, telefonnumre og e-mailadresser, tolkes ikke følsomme.
 • Bestyrelses- og andre medlemmer:
  Navn, hverv, telefonummer og e-mailadresse opgives med samtykke.
 • Link til sociale medier vises kun i enkelte tilfælde, og kun når udbyderen selv har ansvar for indholdet.
 • I omtale af begivenheder overholdes journalistisk ansvar.
 • I annoncer opgives ikke følsomme oplysninger, men ansvaret er principielt annoncørens.
 • Ansvar for indhold i sider der er link til, er alene vedkommende udbyders. (vi holder nøje øje)
Vedtægter for Ydby Håndværker og Borgerforening

§1
Foreningens navn er Ydby Håndværker og Borgerforening.

§2
Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for Ydby og omegns beboere.
Derfor kan foreningen støtte og starte aktiviteter, der fremmer dette.
Derfor kan foreningen støtte og arrangere fester, møde o.l.

§3
Foreningen optager medlemmer der er bosiddende i Ydby Boddum og omegn.

§4
Der afholdes generalforsamling, hvert år i januar eller februar måned efter forudgående bekendtgørelse senest 2 uger før afholdelsen, i mindst en husomdelt skrivelse.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, uanset de fremmødtes antal, og derfor beslutningsdygtig.
Alle forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed afgøres afstemningen ved lodtrækning. Stemmeberettiget er et hvert medlem af foreningen.

§5
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 1/5 af medlemmerne, hvis de skriftligt stiller krav herom, med angivelse af kravets indhold.

§6
Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, vedtager ændringerne.

§7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år ad gangen – i lige årstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og
sekretær.
Der vælges endvidere, hvert år en suppleant for en periode af 2 år.
Alle valg skal foregå skriftligt, hvis blot en af de fremmødte begærer dette.
Ved skriftlig afstemning til bestyrelsen, skrives højst 3 henholdsvis 2 navne på stemmesedlen af de foreslåede medlemmer.
Der kan kun afgives een stemme på hver af de foreslåede. Ingen medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlem eller revisor, hvis ikke de er mødt op til generalforsamlingen, eller skriftligt har meddelt at de modtager valg.

Generalforsamling 2018
Formandens beretning

Ved sidste års generalforsamling blev det foreslået at YHB tager en aktiv part omkring den påtænkte placering af store vindmøller syd for Ydby.

Det viste sig at der var en stor overvægt af borgere der ikke ønskede disse vindmøller så tæt på byen.

YHB arrangerede derfor et borgermøde, hvor et stort antal lokalpolitikere kom, og klart gav udtryk for en forfejlet vindmøllepolitik i Thisted Kommune, og mange politikere sagde at projektet her udenfor Ydby”
Ikke har gang på jorden”

I høringsfasen indkom der knap 300 indsigelser fra borgere i nærområdet omkring møllerne, og især en indsigelse fra Miljøministeriet, at opstillingsområdet ikke er godkendt til opstilling af store møller. De mange indsigelser fra lokale, i kombination med at en lovlig opstilling kræver en ændring af kommuneplanen, gjorde at forslaget om opstillingen blev nedstemt af kommunalbestyrelsen.

Fremtidige opstillingsområder i Thisted Kommune skal fremover udvikles af kommunen i dialog med borgere, hvorfor et lokalområde fremover ikke kommer i en situation som borgerne i Ydby, hvor udviklingen af opstillingsområdet var mellem projektmager og kommune.

Det har været et langt og tungt forløb, hvor YHB har været meget involveret, med aktindsigt overfor kommunen, og i dialog med miljøministeriet, samt dialog med kommunalpolitikere.
Et forløb fra februar til november, hvor vores landsby har været splittet mellem for og imod disse møller.
En forfærdelig situation, hvor en borgerforening skal tage et valg, der uanset hvad vil give splid i stedet for øget sammenholdning, en situation der nødig skulle gentage sig.

En god og positiv historie for alle er derimod skabelse af liv og arbejdspladser på Sct. Mortensgaard.
For 2 år siden startede Autismekonsulenterne op med en enkelt beboer.
Jeg snakkede med Peder Dreyer for nylig. Dels har koncernen nu ændret navn til Habitus (stadig ejet af Peder og Christian) et mere neutralt navn, da de også har beboere der ikke er autister.
Habitus har fået flere afdelinger især på Sjælland, og beskæftiger nu over 500.
De er rigtig glade for etableringen i Ydby, kniber sig af og til i armen, og er meget taknemmelig for at de blev tilbudt et så dejligt sted.
Sct Mortensgaard er deres base i det vestjyske, og er både til borgere fra nærområde og ”som buffer” når det kniber med plads andre steder.
Det er gået rigtig stærkt i Ydby, med nu 8 beboere og 25-30 fuldtids ansatte.
Habitus har sat max beboere til 11, så der er basis for endnu flere beskæftigede i Ydby.
Desværre har hverken Thisted eller Struer kommune bakket op med placeringer, og borgerne kommer fra Jylland, Fyn, Samsø og Sjælland.

Vores nye fællesområde Mølleå Parken nede ved åen i Ydby, er blevet flot og velholdt.
Der er en flot portal, bænke og borde m.m.
Torben Nielsen er sjakbajs og har taget stort ansvar i anlæggelse og drift af dette dejlige sted for Ydby borgerne.

Torben og Ulrik har igen solgt juletræer fra Mølleå Parken, tak for det.

De tomme grunde forsøges der i samarbejde med kommunen, at lægges planer for, men YHB kan ikke påtage ejerskab af disse grunde.

Ydby Skov er nu et flot eksempel på at ildsjæle kan skabe store ting.
Torben Berg har de senere år mobiliseret de 2 cykelklubber i Hurup, der har lagt mange kræfter i etableringen af de nu ca 5 km. Mountainbike spor i skoven.
Etableringen har allerede båret frugt, ikke alene ved fokus på Ydby som et positivt område, men indirekte i hussalg, og mæglere henviser nu i salgsopstillinger til nærliggende BMX bane samt mountain bike bane.
Skoven og Mountainbike sporene har været vært ved flere arrangementer med fremvisning af sidste nye cykelmodeller med eller uden strøm.

Der er fortsat sankedage i Ydby Skov i vinterhalvåret, så vi kan holde skoven pæn.

YHB har i 2017 investeret i vedligeholdelse af bålhytten, der var lidt blødt træ forneden.

Sct Hans havde igen i år opbakning, i 2016 trak et jubilæumsarrangement i Doverodde mange af huse, og i 2017 stod det ned i stænger som det også gjorde i 2015.
Godt vi havde Knud Bonde Nielsen, som båltaler, til at løfte stemningen, tak for det.
Nu håber vi på perfekt vejr her i 2018.

Thybordet løb af staben igen her i Skytte og Fritidscentret, i september, igen fantastisk at se en stor opbakning, og stor stor tak til de frivillige, især kræfter bag madlavningen fra YHB er det jo Dorte og Jytte der trækker læsset.

Årets fest står for døren, igen mødestedet, med god mad og en svingom.

Jo det er dejligt at bo her i Boddum-Ydby, desværre har vi mistet vores købmand.

Velkommen til alle nye i Ydby, vi er glade for I valgte os til jeres liv – Vi skal i fællesskab alle gøre en indsats for at det er så attraktivt som muligt at bo her på egnen.

Tak til alle borgere der giver et bidrag til fællesskabet, og tak til foreningerne samt YHB´s bestyrelse.

HP Korsgaard

Referat fra Generelforsamlingen

1. Valg af dirigent – Jørgen Stefansen
2. Formandens beretning – Godkendt
3. Kassererens beretning – Regnskabet godkendt
4. Indkomne forslag – ingen
5. Fastsættelse af kontingent – Fortsætter med 150 kr. årligt pr. husstand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Ulrik Nielsen genvalgt
 • Kurt Jørgensen nyvalgt
 • Bo Høje Christensen nyvalgt

  Afgående bestyrelsesmedlemmer:
 • Hans Peter Korsgaard
 • Torben Berg Sørensen

7. Valg af suppleanter:

 • Hans Peter Korsgaard
 • Frank Odgaard-Jensen.
8. Valg af revisor:
 • Janni Møller
 • Svend Hansen

9. Eventuelt:

 • Forespørgsel vedr. vedtægter
 • Ønske om at vi går ind i bevarelse af Thybanen.
 • Orientering om tomme grunde i Ydby. Ydbyvej 170 og 145 a+b.
  Endvidere også Kirkegårdsgrunden.
 • Ønske om et bord/bænk sæt til kirkegårdsgrunden
  Poul Erik Mark og Erik Jensen er tovholdere på kirkegårdsgrunden.
 • Oddesundvej 302 – nedrives indenfor nærmeste fremtid.
 • Otto Lægaard medinitiativtager ”støt hinanden i lokalsamfundet”.
  Der arrangeres møder Vestervig, Bedsted, Hurup og Ydby. Vi deltager fra YHB.
 • Der er ønske om at vi styrker samarbejde med Gettrup Borgerforening. De har bl.a. været inviteret til at være medarrangør på Årets fest.
 • Der blev spurgt ind til hvorfor der ikke længere er legeredskaber på festpladsen, hvilket jo skyldes meget krævende sikkerhedsregler fra Thisted Kommune.
 • Kunne vi som borgerforening deltage med et hold til ”stafet for livet”

Efterfølgende konstituering:
 • Formand: Kurt Jørgensen
 • Næstformand: Bo Høje Christensen
 • Kasserer: Ulrik Nielsen
 • Sekretær: Dorte Hestbech
 • Forplejning: Jytte Sunesen
 • Suppleant: H P Korsgaard
 • Suppleant: Frank Odgaard-Jensen