Ydby Kirke
18. september 2013 blev uret på tårnet sat i gang.
Automatisk ringeanlæg på de to klokker, og tårnuret med slag, er doneret af Edith Madsen og hendes afdøde mand Christian Paludan Madsen.
Minikonfirmander
Der vil igen i det nye skoleår være undervisning og hygge for minikonfirmander.
Efter sommerferien bliver der sendt invitationer ud.
Sogneaften
Heltborg Forsamlingshus tirsdag den 24. oktober kl. 19.30.

”Hospicepræsten - et arbejde på livets kant”.

Hospicepræst Susanne Troelsgaard fortæller om sit arbejde på hospice Limfjord ved Skive Alle er velkomne.

Reformationsgudstjeneste
søndag den 29. oktober kl. 10.30
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Luther slog sine 95 afladsteser op på kirkedøren i Wittenberg.
Det blev indledningen til Reformationen, der markeres over hele verden og også i vore sogne. Reformationens spor har været med til at forme vores sprog, kultur og tænkemåde, kirke- og samfundsliv.
Gudstjenesten i Boddum vil være præget af Luthers tanker om gudstjenesten og af hans salmer. Der vil efter gudstjenesten i våbenhuset blive serveret Lutherøl – og lutter kage.

Musikgudstjeneste søndag den 12. november kl. 19.30
Man kan ikke se eller røre ved musik. Men musikken kan røre os. Ved at lytte til musikken kan vi lade os bevæge af den. Ligesom
med troen. Derfor hænger musik og kirke sammen. Derfor har musikken en central placering i kirken. Vi inviterer indenfor i Ydby Kirke til musikgudstjeneste – og lidt ord til eftertanke.
Medvirkende er musikpædagog og organist Lisbeth Frandsen, Bjergby, kirkens egne musikere og hvem ved måske nogle flere...
Efter gudstjenesten er der kaffe/te i våbenhuset.
Nærmere oplysninger om Musikgudstjenesten vil fremkomme på sognenes hjemmeside og i Thylands Avis.

Adventshygge
Mandag den 27. november kl. 19.00 er der adventshyge i præstegården med gløgg og æbleskiver.
Traant´erne underholder med musik og sang.
Arrangeres i samarbejde med Boddum Beboerforening.

Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke
Torsdag d. 7. december kl. 19.30 holder vi traditionen tro en adventsgudstjeneste med deltagelse af Skyum-Hørdum Korene v/Bente Bliksted.
Bagefter er der kaffe og samvær i forsamlingshuset.
Alle er hjertelige velkomne.

Villerslev Kirke
Søndag 18. mart 16.00
Koncert med trompetisten Per Nielsen
Billetsalg annonceres i næste kirkeblad, som udkommer sidst i oktober.
Arrangør er menighedsrådene i:
*Boddum –-Ydby
*Heltborg
*Visby-Hassing -Villerslev

På kirkegården ligger en oldtidshøj.

Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.

Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742. Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, som kan betale en genopbygning.

*
To hængestykker på vestpulpiturets underkant.
Forestiller kirkens brand og indvielse
*
Granitdøbefont (signeret B.J.1914) efterligner den romanske Thybo-type.
Dåbsfad af malm,, sydtysk, fra omkring 1575, med fremstilling af spejderne i Kanaan.
*
Adam- og Eva-figurer fra 1650 tilgik i 1930 Thisted Museum.
De befinder sig på Museets depot i Vang, og er fotograferet der.
*
Af det oprindelige inventar fra 1742-43, udført af Jens Villadsen Bundgaard i Skjoldborg, findes nu kun prædikestolen med himmel, krucifikset på nordvæggen og vestpulpituret
*
Alterskranken, trædøbefonten med låg, og dele af korskranken er tilgået Nationalmuseet.
Våbenhuset med indgang fra nord er fra omkring 1500
Under tårnet er der et lille krydshvælvet rum. Det har sikkert været indgang fra vest. Adgang til kirkerummet har været en lille rundbuet åbning, der nu er blændet.
Siden 1929 har tårnrummet været ligkapel.
Ydby Kirke er opført omkring år 1100. Noget tyder på koret er opført først, og har stået alene, eller der kan have været en endnu ældre kirke på stedet.
Og det har der, nemlig en trækirke. Ved Moesgaard Museum er opført en stavkirke mage til dem i Ydby, Idom, og Fredbjerg.

I katolsk tid var kirken viet til Sankt Morten.
Den romanske granitkvaderbygning består af kor og skib med to, oprindelig tre sengotiske tilføjelser: Sakristi og våbenhus i nord, tårn i vest.

Af G.E.C.GAD "Danske Kirker" fremgår det, at kirken den sjette november 1742 blev antændt, muligvis af et lynnedslag. Tilbage stod kun nogle stærkt ødelagte murrester. Efter reparation, og indsætning af nyt inventar, var der genindvielse første søndag i advent 1743.

En alterkalk af tin, og med hank, findes nu på Koldinghus!
På kirkegården er der flere nævneværdige gravstene. Een bestemt har en tankevækkende ordlyd :"Jeg hastigt ud af verden gik, og ved et Skud jeg Budskab fik. L (ars) J (ensen) Y (bye)".
*
Stenen blev sat over en ung mand, der blev dræbt ved et vådeskud 1816 29. januar.
Plantebeskyttelse var den egentlige årsag. Harerne åd Christen Madsen Tygstrups nyplantede æbletræer. Christen (*17. februar 1788) Lånte sin svogers jagtgevær. En sen aftentime bevægede sig noget låddent - Og!
Undersøgelsesforhøret endte med løsladelse, mod kaution, ingen dom, vi skriver 1816.
Christen Madsen Tygstrups kamp mod harerne, bar frugt.
Han blev meget kendt som foregangsmand, blandt andet inden for frugtavl. Hvorfor han onsdag den 22. december 1841 fik tilkendt et fornemt ærestegn af "Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab", med både diplom og pokal.

På grund af slægtskab med Christian Madsen Pedersen, elektroinstallatør i Ydby,
min læremester, endte diplom og pokal hos ham.
Sagerne er stadig i slægtens eje (Karen Marie), hvilket har givet mulighed for affotografering.
moxfa
Pokalen
Diplomet
Kirkegårdsdige og bagindgang mod sydøst, malet af Egon Nielsen
(affotograferet hos Karen Marie)
13 gravstene over familien Boel læs mere
I C.E.C GAD nævnes det, at Stoleværket er delvis kopieret efter et ældre. Det her på billedet viste kan være endnu nyere.
I C.E.C.Gad står der, at i 1929 fremdroges naive kalkmalerier, ornamentslyng og draperier, sikkert fra 1742, det må vel være de her omkring korbuen, som i øvrigt på et tidspunkt bliver fundet stærkt ildskørnet.
*
Altertavle fra 1577, meget anselig, købt efter branden fra major Moldrup til Vestervig, formentlig stammende fra klosterkirken. Det er en lutheransk fløjaltertavle med to trekantgavle, malerier 1747 ("Renoveret Ao 1747, A.. Gundahl pinx.") helt i Jens Thranes manér (Gundahl var hans svend); Nadveren i midten, til siderne Kristus på korset (efter van Dyck) og Opstandelsen. Genrestaureret 1930.
Alterkalk 1743 af J.K.Sommerfeldt Aalborg . Alterstager 1655, verdslige bordstager med våben og initialer for salige Peter von Gersdorff og Anne Lykke.
Krucifiks med sidefigurer, nævnes som korbuekrucifikset, nu er det placeret på skibets nordvæg.
Ved Jesu fod ses en yppig Magdalene - måske en lokal model.
Ringeanlægget er sat i drift 2013. Bedeslagshammeren, der ses til højre for den store klokke, anvendes også ved kimning og timeslag for tårnuret. Glamhullelågernes åbning er med i styringen.
Anlægget fungere til daglig automatisk, men der er selvfølgelig en fjernbetjening, så graveren ved kirkelige handlinger bestemmer.
Ringning til bøn morgen og aften sker med den store klokke, dog undtaget lørdag eftermiddag, hvor der ringes med begge klokker. Før gudstjenester ringes der første gang med den lille klokke, anden gang med den store, og lige før med begge klokker.
På kirkegården ligger en oldtidshøj.
Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.
Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742.
Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, en plov, som kan betale en genopbygning.
*
Johannes Hummelshøj Ni-stum.
I slutningen af besættelsen blev han, i Viborg, anråbt af en tysk soldat. Da han ikke hørte anråbet, fortsatte han sin gang, og blev nedskudt.
Gravstenen er nu opsat som en mindesten.
Boddum -Ydby - Heltborg sognes Hjemmeside
Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos:
Poul Svendsen 9795 6175
Senest aftenen før.

22. oktober 19.s.e.trin
Heltborg kl. 14.00 Lillian Risum

29. oktober 20.s.e.trin
Boddum 10.30 - Reformationsgudstjeneste

NOVEMBER

5. november Allehelgens dag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

12. november 22.s.etrin.
Ydby 19.30 - Musikgudstjeneste
19. november 23.s.e.trin

Heltborg 9.00

Boddum 10.30
26. november Sidste s. i kirkeåret
Heltborg 9.00
Ydby kl. 10.30

DECEMBER

3. december 1.s.i.advent
Boddum 10.30

7. december
Heltborg 19.30 - Adventsgudstjeneste med
Hørdum Skyum Kirkekor

Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul Svendsen på
tlf. 9795 6175 senest aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

I GAD´s "Danske Kirker" er der et gammelt billede af "Bagindgangen"
Sådan ser bagindgangen ud i dag.
Der er tilkommet en del bebyggelse, men kirken ses frit i landskabet fra syd og vest
Prædikestol med seks arkadefag, fire med evangelistmalerier.
*
*
Pulpitur med Jesus og de tolv apostle.

Orglet er udført i 2003 af Bruno Christensen og sønner.
11 Stemmer, 2 manualer og pedal.

***