Ydby Kirke
Fællesarrangementer
Boddum - Ydby - Heltborg
Konfirmandundervisningen
2018/2019
Begynder onsdag den 12. september 8.00
i præstegården i Boddum.
Konfirmationen er søndag 28. april 2019.
Sogneaften
K
onfirmandstuen 22. januar 19.00
Kaj Aage Jespersen fortæller: En måned
nord for polarcirklen.
I sommeren 2018 foretog jeg, sammen med
min kone Ingrid, en to måneders tur rundt i
Norden, hvor vi besøgte Sverige, Finland
og især Nordnorge.
Vi så mange spændende kirker, mange interessante museer, vi besøgte en samisk kvinde og så, hvordan man spænder en ren for en kane. Vi foretog mange vandreture i et landskab, hvor der ikke gror noget højere end blåbærris.
Vi fik et indblik i Nordnorges historie og kultur,
hvor det overraskede os, at mange folkeslag
såsom finner, russere og samer har sat deres præg.
En helt særlig oplevelse var det at opholde sig et sted, hvor solen skinner døgnet rundt.
Jeg vil under foredraget fortælle og vise billeder om vores tur.
Kaj Aage
Der serveres kaffe og brød.
Fastelavn
Vi slår katten af tønden søndag, den 3.marts 2019.
Vi begynder med en familiegudstjeneste. 14.00 i Boddum Kirke.
Nærmere program følger. Se kirkens hjemmeside.
Sangaften
Sangaften torsdag, den 7. marts 2019
Med skoleleder Morten Nebel, Boddum-Ydby
Friskole.
Nærmere program følger.
Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742. Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, som kan betale en genopbygning.
*
To hængestykker på vestpulpiturets underkant.
Forestiller kirkens brand og indvielse
*
Granitdøbefont (signeret B.J.1914) efterligner den romanske Thybo-type.
Dåbsfad af malm,, sydtysk, fra omkring 1575, med fremstilling af spejderne i Kanaan.
*
Adam- og Eva-figurer fra 1650 tilgik i 1930 Thisted Museum.
De befinder sig på Museets depot i Vang, og er fotograferet der.
*
Af det oprindelige inventar fra 1742-43, udført af Jens Villadsen Bundgaard i Skjoldborg, findes nu kun prædikestolen med himmel, krucifikset på nordvæggen og vestpulpituret
*
Alterskranken, trædøbefonten med låg, og dele af korskranken er tilgået Nationalmuseet.
Tårnet og Våbenhuset er fra omkring 1500
Under tårnet er der et lille krydshvælvet rum. Det har sikkert været indgang fra vest. Adgang til kirkerummet har været en lille rundbuet åbning, der nu er blændet.
Siden 1929 har tårnrummet været ligkapel.
Ydby Kirke regnes opført omkring år 1100. Noget tyder på koret er opført først, og har stået alene, eller der kan have været en endnu ældre kirke på stedet.
Og det har der, nemlig en trækirke. Ved Moesgaard Museum er opført en stavkirke mage til dem der stod i Ydby, Idom, Hørning og Fredbjerg.
Stavkirken ved Moesgaard Museum
Når I går forbi Ydby Kirke, så tænkt på, at sådan een har der stået for over tusind år siden, formentlig som en meget enlig bygning,ved siden af gravhøjen.
I katolsk tid var kirken viet til Sankt Morten.
Den romanske granitkvaderbygning består af kor og skib med to, oprindelig tre sengotiske tilføjelser: Sakristi og våbenhus i nord, tårn i vest.

Af G.E.C.GAD "Danske Kirker" fremgår det, at kirken den sjette november 1742 blev antændt, muligvis af et lynnedslag. Tilbage stod kun nogle stærkt ødelagte murrester. Efter reparation, og indsætning af nyt inventar, var der genindvielse første søndag i advent 1743.

En alterkalk af tin, og med hank, findes nu på Koldinghus!
På kirkegården er der flere nævneværdige gravstene. Een bestemt har en tankevækkende ordlyd :"Jeg hastigt ud af verden gik, og ved et Skud jeg Budskab fik. L (ars) J (ensen) Y (bye)".
*
Stenen blev sat over en ung mand, der blev dræbt ved et vådeskud 1816 29. januar.
Plantebeskyttelse var den egentlige årsag. Harerne åd Christen Madsen Tygstrups nyplantede æbletræer. Christen (*17. februar 1788) Lånte sin svogers jagtgevær. En sen aftentime bevægede sig noget låddent - Og!
Undersøgelsesforhøret endte med løsladelse, mod kaution, ingen dom, vi skriver 1816.
Christen Madsen Tygstrups kamp mod harerne, bar frugt.
Han blev meget kendt som foregangsmand, blandt andet inden for frugtavl. Hvorfor han onsdag den 22. december 1841 fik tilkendt et fornemt ærestegn af "Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab", med både diplom og pokal.
På grund af slægtskab med Christian Madsen Pedersen, elektroinstallatør i Ydby, min læremester, endte diplom og pokal hos ham.
Sagerne er stadig i slægtens eje (Karen Marie), hvilket har givet mulighed for affotografering.
moxfa
Pokalen
Diplomet

Kirkegårdsdige og bagindgang mod sydvest,
Malet af Egon Nielsen
(affotograferet hos Karen Marie)
13 gravstene over familien Boel læs mere
I C.E.C GAD nævnes det, at Stoleværket er delvis kopieret efter et ældre. Det her på billedet viste kan være endnu nyere.
I C.E.C.Gad står der, at i 1929 fremdroges naive kalkmalerier, ornamentslyng og draperier, sikkert fra 1742, det må vel være de her omkring korbuen, som i øvrigt på et tidspunkt bliver fundet stærkt ildskørnet.
*
Altertavle fra 1577, meget anselig, købt efter branden fra major Moldrup til Vestervig, formentlig stammende fra klosterkirken. Det er en lutheransk fløjaltertavle med to trekantgavle, malerier 1747 ("Renoveret Ao 1747, A.. Gundahl pinx.") helt i Jens Thranes manér (Gundahl var hans svend); Nadveren i midten, til siderne Kristus på korset (efter van Dyck) og Opstandelsen. Genrestaureret 1930.
Alterkalk 1743 af J.K.Sommerfeldt Aalborg . Alterstager 1655, verdslige bordstager med våben og initialer for salige Peter von Gersdorff og Anne Lykke.
Krucifiks med sidefigurer, nævnes som korbuekrucifikset, nu er det placeret på skibets nordvæg.
Ved Jesu fod ses en yppig Magdalene - måske efter en lokal model.
Ringeanlægget er sat i drift 2013. Bedeslagshammeren, der ses til højre for den store klokke, anvendes også ved kimning og timeslag for tårnuret.
Den lille klokke er fra 1918, den store fra 1967. Der kan sagten have været klokker ældre end 100 år.
En klokke støbt i Randers 1850, har teknisk mulighed for at være forgængeren til både den lille og den store klokke.
Glamhullelågernes åbning er med i styringen.
Anlægget fungere til daglig automatisk, men der er selvfølgelig en fjernbetjening, så graveren ved kirkelige handlinger bestemmer.
Ringning til bøn morgen og aften sker med den store klokke, dog undtaget lørdag eftermiddag, hvor der ringes med begge klokker. Før gudstjenester ringes der første gang med den lille klokke, anden gang med den store, og lige før med begge klokker.
Der ligger en Lindorm i Højen paa Ydby Kirkegaard, og den er der en Guldklump i Enden af. Det fortæller Marius Jensen fra Vestervig.
Den har en Gang ligget rundt om Kirken, saa Folk ikke kunde komme ind i den, men saa var der en Mand, som slog den ihjel, saa Folk kunde komme derind igjen, og den blev derefter begravet i Højen med Guldklumpen paa sig.
Kirken er brunden to Gange, og naar den kommer i Brand tredie Gang, skal der graves i Højen, og Guldet bliver da fundet, og det kan Kirken bygges op for igjen.

Men det siges, det lyder som om det er povsten Jens Munksgaard, og det er det da også, at Lindormen kom ud af højen, og på det voldsomste generede kirkegængere og andet godtfolk.
Det siges, at det gik meget utroligt og mærkeligt til, men Lindormen blev fordrevet til, af alle steder - Lindholm, altså som Munksgaard har hørt.
På kirkegården ligger en oldtidshøj.
Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.
Det forholder sig da også sådan, at det var meget tidligt der blev opført kirke i Ydby. Tanken bestyrket af, at det var en Stavkirke.
Måske kan egnens usædvanlig mange gravhøje,.Ravvejen og vikingetidens trafik på Skibsted fjord, have medført en tidlig reformeret tænkning.

Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742.
Skulle det ske en tredje gang, fortæller et andet sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, en plov, som kan betale en genopbygning.

*
Johannes Hummelshøj Nielsen var døvstum.
I slutningen af besættelsen blev han, i Viborg, anråbt af en tysk soldat. Da han ikke hørte anråbet, fortsatte han sin gang, og blev nedskudt.
Gravstenen er nu opsat som en mindesten.
Boddum -Ydby - Heltborg sognes Hjemmeside
Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos:
Poul Svendsen 9795 6175
Senest aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

21. december
Ydby 8.20 Julegudstjeneste for Boddum Ydby Friskole

23. december 4.s. i advent
Ydby 10.30

24. december Juleaften
Heltborg 14.00
Ydby 15.00
Boddum 16.00

25. december Juledag
Boddum 10.30

26. december Skt.Stefans dag. 2. juledag
Heltborg 10.30
Indsamling.: Børnesagens Fællesråd

30. december Julesøndag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

JANUAR
1. januar Nytårsdag
Boddum 15.30 Indsamling: Bibelselskabet

6. januar Helligtrekongers søndag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

13. januar 1. s.e.h. 3k.
Ydby 9.00 CN
Heltborg 10.30 LR

20. januar 2. s.e.h. 3k.
Boddum 10.30

27. januar 3. s.e.h. 3k.
Heltborg 9.00 Indsamling: KLF Kirke og Medier
Ydby 10.30

FEBRUAR
3. februar 4. s.e.h. 3k.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

10. februar sidste s.e.h. 3k.
Ydby 10.30

17. februar Septuagesima
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

24. februar Seksagesima
Ydby 9.00 CN

I GAD´s "Danske Kirker" er der et gammelt billede af "Bagindgangen".
Når der i diget om den nye kirkegaard, mod sydvest er en gitterlåge ud til marken. Så er det selvfølgelig fordi der har været en "kirkesti" for kirkegængere fra Sindrup.
Hvilket Egon Nielsens maleri fint billedgør.
Ses til venstre længere nede..
Sådan ser bagindgangen ud i dag.
Der er tilkommet en del bebyggelse, men kirken ses frit i landskabet fra syd og vest
*
Prædikestol med seks arkadefag, fire med evangelistmalerier.
*
*
Pulpitur med Jesus og de tolv apostle.

Orglet er udført i 2003 af Bruno Christensen og sønner.
11 Stemmer, 2 manualer og pedal.

***